Miljöprogram Motala kommun 2014

naturkraft_s1

Motala kommun har tagit fram ett förslag till Miljöprogram som Naturskyddaföreningen i Motala den 14 feb 2014 lämnade remissvar över. Det är många brister vi pekar på med om vi ska sammanfatta föreslaget Miljöprogram så anser vi att föreslaget Miljöprogram generellt håller en alltför låg ambitionsnivå och kan förbättras på väldigt många punkter. Vi har förordat en fördjupad genomgång av kommunens ledningssystem för miljöarbetet med målet att täcka hela verksamheten.

Naturskyddsföreningen i Motala föreslår att kommunfullmäktige tar fram ett inriktningsmål vart och ett av sina grupperade miljömål och sedan konkretiseras dessa vidare med uppföljningsbara resultatmål. Det bör sättas minst ett, men helst fler uppföljningsbara mål, för vart och ett av de 16 beslutate nationella miljömålen. Därigenom kan kommunen lättare kommunicera sin miljöambition med medborgarna och en bredare krets av intressenter.

Motala kommuns miljöstrateg har lämnat svar och tycker vi bidrar med kloka synpunkter. Vi har fått ett erbjudande om möte kring Miljöprogrammet och ska planera in detta. Miljöstrategen meddelar att tidplanen för hanteringen av Miljöprogrammet innebär att denna kommer att vara ute för allmän dialog under valrörelsen. Låt oss ta fasta på detta! Tyvärr består dock bristen på uppföljningsbara miljömål, så vi får förlita oss på miljöintresserade politiker att de kan formulera sina egna miljömål för kommunen. Läs mer! (pdf-fil)