Cykeldagen 2016 – frågor och svar

2015 utnämndes Motala kommun till årets cykelfrämjarkommun men då tyckte vi i Naturskyddsföreningen att Motala kunde göra mer och lobbade för en cykelväg mellan bl.a. Motala och Vadstena. Inför Cykeldagen 2016 passade vi på att ställa ett par frågor till Motalas egen trafikingenjör Martin Johansson som har hand om cykelfrågor i kommunen.

En hel del är på gång bakom kulisserna och vi är väldigt positiva till utvecklingen!

Fråga 1: I allmänhet, hur jobbar man med cykelfrågor i Motala kommun?

Vi jobbar mycket med cykelfrågor i Motala kommun, i både stora och små projekt. Det är både i byggprojekt, som omdaningen av gamla genomfarten, till arbetet med kommunens nya översiktsplan. Kommunen lägger mycket fokus på att få med cykel i den dagliga planeringen, så att cykelfrågorna alltid finns närvarande i infrastrukturplaneringen. Vi vill profilera oss som en cykelstad där det redan idag är enkelt att cykla. Men tanken är att det ska bli enklare och att vi ska få ännu fler att cykla

Fråga 2: Vilka är de stora cykelfrågorna just nu i kommunen?

Det stora arbetet under 2016 har varit att färdigställa kommunens cykelplan som antogs i kommunfullmäktige 29 augusti. Nu börjar arbetet med att genomföra åtgärder i cykelplanen. Det är åtgärder som spänner från rent strategiska frågor, hur vi behandlar cykel i detalj- och översiktsplanering till rena byggprojekt. Även hur kommunen ska jobba med kommunikation runt cykelfrågor.

Det största projektet som är på gång under hösten är det fortsatta arbetet med Drottningplan. Där kommer cyklister att få en egen cykelbana, vilket är en stor skillnad jämfört med hur det har sett ut tidigare. Inom ett par veckor ska vi även börja ett projekt på Luxorgatan där den befintliga trottoaren ska breddas med 1,5 meter (till totalt 3,5 meter) för att kunna tillåta cykel. Genom att göra detta får de cyklister som cyklar på Luxorgatan en tryggare situation då de inte behöver cykla i biltrafik längre.

Fråga 3: Hur ser läget ut för cykelväg mellan Motala och Vadstena? Finns en tidsplan för projektering och när beräknas den vara färdigställd?

Det är Trafikverket som driver projektet (finns på deras hemsida: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Ostergotland/Ostergotland/vag-919-vadstena-motala-gang-och-cykelvag/). Vadstena och Motala kommun bekostar 25 % vardera och Trafikverket 50 %. Enligt Trafikverket så ska upphandling av konsult för framtagning av vägplan ske under hösten 2016. (enligt cykelplanen förväntas cykelvägen vara klar 2019

Fråga 4: Vad innebär den nya cykelplanen för Motala?

Motalas cykelplan ska se till att kommunen alltid har med sig cykelfrågorna i det dagliga arbetet, att cykelfrågorna får den vikt de behöver i kommunen. Det gäller allting från strategiska, övergripande, frågor till frågor på detaljnivå som normalsektioner för nya cykelvägar. Det är ett omfattande dokument där den strategiska delen ska leva i ett antal år.

Cykelplanen består även av en Behovsanalys som är ett mer levande dokument, där t.ex. olika utbyggnadsprojekt tas upp och prioriteras för genomförande. Tanken är att denna del ska antas av KS (kommunsstyrelsen) varje år. Det är allting från att bygga bort felande länkar i det befintliga cykelvägnätet, till att börja kolla på stråk mellan kommunens olika tätorter. Även genomförande av de delstrategier som tas upp i strategidelen av cykelplanen.

→ På www.motala.se/cykel  kan du läsa den antagna cykelplanen

Fråga 5: Är det några projekt/event knutet till cykel som kommer att starta det närmsta året och/eller pågår det några nu?

I våras startade Tekniska nämnden en medborgardialog i form av en cykelpanel som ska pågå under 2016 och 2017. Det ska vara två möten per år och sen kan det även kompletteras med webbenkäter och liknande. Syftet med cykelpanelen är att få medborgarnas syn på hur kommunen arbetar med cykelfrågorna och hur vi kan bli bättre. På första mötet i våras diskuterades cykelplanen som då var ute på remiss och på mötet nu i höst ska panelen ut på en cykeltur tillsammans med politiker och tjänstemän där syftet är att besöka ett par olika platser i centralorten och berätta om vad som pågår och lite framtidstankar som vi har från kommunens sida.

Fråga 6: Om man som kommuninvånare har förslag på cykelfrämjande åtgärder eller synpunkter på underhåll – var ska man vända sig då?

Det bästa är att använda kommunens synpunktshanteringssystem Dialog Motala och beskriva sin synpunkt så utförligt som möjligt. Det finns möjlighet att visa på kartan om det är problem någonstans eller var ens förslag behövs.

….

I tillägg kan vi berätta att kommunen planerar för en säkrare cykelväg till Soldatängen under 2017. Den första biten från Granhultsgatan skulle kunna bli en GC-väg som ingår i en äldre detaljplan, och pengar för att fullfölja denna detaljplan har tagits upp i budgetförslag för 2017. Den sista biten blir en grusad stig genom skogen som leder fram till grusvägen.

 

Trevlig cykling!

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.