Hot mot Björnbäcken i Godegård

Nedan länk till väsentliga handlingar såsom ansökan och yttranden i ärendet hos Mark- och Miljödomstolen

Enemossen, slammdam

Enemossen, slammdam

Zinkgruvans planer riskfyllda för Björnbäcken i Godegård. Nedan försöker vi sammanfatta dessa planer, synpunkter från berörda myndigheter och iaktagna brister i ansökan till Mark- och Miljödomstolen.

Zinkgruvan Mining AB har ansökt om tillstånd till fortsatt gruvverksamhet och nytt magasin för anrikningssand genom att utnyttja Hemsjön. Ansökan har inlämnats till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg. Efter vår första granskning av de synpunkter och yttranden som inlämnats till domstolen avseende denna ansökan, är vi inom Naturskyddsföreningen allvarligt bekymrade över den i många stycken bristfälliga ansökan, avsaknad av viktiga riskanalyser och realistiska utgångsvärden vid upprättandet av presenterad Miljökonsekvensbeskrivning. Det är förvånansvärt ljumt intresse som Motala kommun och Länsstyrelsen i Östergötland visar de uppenbara risker som ligger inom den ansökta verksamheten.

Sammanfattning av underlag som lämnats till Mark- och Miljödomstolen

Idag har Zinkgruvan Mining AB tillstånd att bryta upp till 1,5 miljoner ton malm per år och att fortsätts driften tills sandmagasinet Enemossen är fyllt med högst 12 miljoner kubikmeter sand eller som längst till den 1 december 2017. I sin miljökonsekvensbeskrivning skriver Zinkgruvan Mining att ”ett nytt sandmagasin tar ofrånkomligen ny mark i anspråk. Från allmänna utgångspunkter är lokaliseringen av Hemsjömagasinet att föredra.”

Enligt samma miljökonsekvensbeskrivning noteras att ”Björnbäcken och vattendragen som avvattnar mot öster och Motala ström påverkas i begränsad utsträckning tack vare lämpliga försiktighetmått”.

Därefter bedyrar Zinkgruvan Mining att ”Inte i något avseende bedöms den framtida gruvverksamheten stå i strid mot andra skyddsintressen.” Detta ser bra ut, men är detta påstående sant? Vi tvivlar på det!

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) anför i sitt yttrande för risken att dräneringsvatten från deponierna kommer att belasta Björnbäcken, som i sin tur rinner till Höksjön, som avrinner i en bäck, som rinner över grundvattenförekomsten Hallsbergsåsen, Godegårdsområdet. SGU kritiserar att den presenterade miljökonsekvensbeskrivningen inte redogör för bedömd belastning på yt- och grundvatten samt en riskanalys som omfattar risken för olycka. Här noteras att grundvattenförekomsten utgörs av isälvsediment ur vilket drickvattenuttag sker vid bl.a. Godegårds vattentäkt!

Magasin för anrikningssand

Magasin för anrikningssand, Enemossen med gränsen mot Björndalen

SGI (Sveriges Geologiska Institut) saknar i Zinkgruvans ansökan en konsekvensanalys, som utgår från högre nederbördsvärden än de som redovisas och som utgår från SMHI:s statistik 1961-1990. SGI anser att man bör höja nederbördsmängderna med ca 20 % samt göra ytterligare korrigeringar av nederbörden med hänsyn till prognosticerade klimatförändringar.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anser i sitt yttrande att ansökningshandlingarna behöver kompletteras med kartunderlag, där det mer utförligt redovisas och illustreras vilken utbredning ett dammbrott skulle få, inklusive vilka områden och skadeobjekt som påverkas. MSB anser att det behövs en redogörelse för planerade och möjliga skyddsåtgärder för detta olycksscenario. Redovisningen behövs både för det befintliga sandmagasinet och också för det planerade nya sandmagasinet vid Hemsjön. MSB efterlyser således en komplettering där resultatet av en simulering av dammbrott framgår med vattenståndshöjningar och utbredning av terrängen nedströms. Med andra ord: vad händer om dammen brister – Björnbäcken rinner ju i förlängningen ut i Motala Ström där Norrköping har sin vattentäkt. Varför är inte dessa risker beskrivna?

Blyoxid

Blyoxid

Av någon anledning har inte Naturvårdsverket lämnat något yttrande. Detta är ytterst märklig! Tar denna myndighet sitt ansvar?

Havs- och vattenmyndighetens (HAV) anser att ansökans MKB behöver uppdateras med uppgifter från aktuella referenser och hänvisningar till gällande lagstiftning, vilket är anmärkningsvärt! HAV anmärker att beskrivningar som rör nederbörd, avrinning etc. baseras på äldre uppgifter från SMHI. Detta är anmärkningsvärt! Vidare anser HAV att Zinkgruvan Mining behöver komplettera sin MKB med att ange hur uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna (ekologisk och kemisk status) kommer att påverkas samt att halter av använda flotationskemikalier i utsläppsvatten före respektive efter klarningsdammen behöver redovisas. Man understryker att det är viktigt att följa upp halter och effekter av t.ex. samlarreagenset natrium isopropyl xanthat som är ett persistent, dvs. svårnedbrytbart ämne. HAV konstaterar vidare att utsläppsvattnet från klarningsdammen innehåller koncentrationer av zink som överstiger PNEC (Prdicted No Effect Concentration) ca 15 gånger. Blyhalten ligger ca 10 gånger över och kopparhalten 1,5 gånger över PNEC. Förutom ytterligare ett antal kompletteringsbehov anför Hav vidare att det saknas en diskussion kring alternativa lokaliseringar för hela verksamheten samt underlag för hur bedömning att bästa möjliga teknik används för deponering av gruvavfall i sandmagasin.

Länsstyrelsen Örebro län anför önskemål om kompletteringar. Man noterar att ansökan innehåller flera inventeringar över natur- och kulturvärden inom området för planerat nytt sandmagasin, men att det inte presenteras hur dessa värden kommer att påverkas av den nya verksamheten. Man påpekar att bolaget angivit att utredning pågår för att lösa problemet gällande den minskade vattenföringen i Björnbäcken. Vidare påpekar länsstyrelsen att man saknar en redogörelse för vilken beredskap bolaget har för att undvika och/eller hantera de konsekvenser av extrem nederbörd som beskrivs i bilagan ”Konsekvensklassificering Hemsjön”.

Slamdammen i Enemossen i bakgrunden

Slamdammen i Enemossen i bakgrunden

Några väsentliga dokument som inlämnats till Mark- och Miljödomstolen:

Dagboksblad M 2927-12 (register med aktbilagor)
Aktbilaga 1 Ansökan Zinkgruvan Mining AB
Aktbilaga 7 Yttrande Statens geologiska institut (SGI)
Aktbilaga 8 Yttrande Statens Geologiska Undersökning (SGU)
Aktbilaga 9 Yttrande Naturvårdsverket
Aktbilaga 10 Yttrande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Aktbilaga 11 Yttrande Havs och Vattenmyndigheten (HaV)
Aktbilaga 12 Yttrande Länsstyrelsen Örebro län
Aktbilaga 21 Yttrande R J
Aktbilaga 41 Yttrande Motala kommun
Aktbilaga 42 Komplettering ansökan Zinkgruvan Mining
Aktbilaga 23 Yttrande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Aktbilaga 46 Yttrande Länsstyrelsen Östergötland
Aktbilaga 47 Yttrande HaV
Aktbilaga 51 Yttrande Länsstyrelsen Örebro län
Aktbilaga 53 Yttrande Linköping Stift
Aktbilaga 54 Synpunkter Skogsstyrelsen
Aktbilaga 55 Synpunkter Hökasjöns fiskeförening
Aktbilaga 60 Hemställan om anstånd Zinkgruvan Mining
Aktbilaga 63 Yttrande Zinkgruvan Mining
Aktbilaga 66 Komplettering ansökan Zinkgruvan Mining
Aktbilaga 71 Yttrande SGI ang kompl ansökan
Aktbilaga 72 Yttrande SGU ang kompl ansökan
Aktbilaga 73 Yttrande HaV ang kompl ansökan
Aktbilaga 77 Yttrande Sydnärkes Miljöförvaltning
Aktbilaga 78 Yttrande SGI ang kompl ansökan
Aktbilaga 79 Yttrande SGU
Aktbilaga 80 Yttrande Länsstyrelsen Örebro län
Aktbilaga 82 Yttrande MSB
Aktbilaga 83 Yttrande HaV
Aktbilaga 85 Synpunkter Länsstyrelsen Östergötland

Björnbäcken

Björnbäcken