Remisser, yttranden mm

Naturskyddsföreningen i Motala svarar på remisser och samråd från bl.a. Motala Kommun, Länsstyrelsen, Banverket och Trafikverket.

 

19-01-10 – Förslag till samråd med Länsstyrelsen angående tätortsutvidgning. ==> Förslag till samråd med Länsstyrelsen

18-10-22 – Granskningsyttrande över samtliga detaljplaner avs. Lalandia etableringen ==> Granskningsyttrande

18-05-13 – Samrådsyttrande_Naturskyddsföreningen_i_Motala ==> Samrådsyttrande

18-05-13 – Sammanfattning över NF Motlas samrådsyttrande över fem detaljplaner för Lalandia ==> Sammanfattning samrådsyttrande

15-08-24Samrådsyttrande Motala gästhamn ==> Samrådsyttrande ang utbyggnad av Motala gästhamn (Pdf)

15-08-24 – Yttrande över Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2015, Motala kommun ==> Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2015 Motala kommun (Pdf)

14-08-31 – Remissvar angående utvidgat strandskydd Motala kommun ==> Remissvar utvidgat strandskydd

Bilagor till d:o avs utvidgat strandskydd:

Bilaga 1 Utvidgat strandskydd för Djurkälla Kärsby och Bromma med SNF Motalas kompletteringsförslag

Utvidgat strandskydd för Djurkälla Kärsby och Bromma med NF:s kompletteringsförslag

Bilaga 2 Utvidgat strandskydd för Råssnäsudden ==>  

Bilaga 3 Utdrag ur protokoll Plan och Miljönämnden Bil 3_Utdrag Protokoll plan- och miljönämnden 2012 (Pdf)

Bilaga 4 Kärsby-Motala fornminne tegelbruk

Kärsby-Motala fornminne tegelbruk

14-02-04 Remissvar över Förslag till Miljöprogram 2014 ==> Förslag till Miljöprogram 2014, remissvar (Pdf)

13-04-30 Remissvar över Naturvårdsprogram för Motala 2013 ==> Naturvårdsprogram för Motala 2013, remissvar (PDF)

13-05-27 – Remissvar över Handlingsplan för friluftslivet i Motala 2013 ==> Handlingsplan för friluftslivet i Motala 2013, remissvar (PDF)

Vår artikel om detaljplaneärendet Gamla Motala Verkstad, ==> läs mer här!

13-03-23 -Yttrande över Detaljplan avseende Gamla Motala Verkstad 2013 ==> Detaljplan avs Gamla Motala Verkstad 2013, yttrande (PDF)

Riksväg 34 Ervasteby – Borensberg 2010 ==> Riksväg 34 Ervasteby-Borensberg

Södra Freberga 2010 ==> Södra Freberga 2010

Riksväg 50 korsning Norrsten 2009 ==>Norrsten 20 korsning

Riksväg 50 Södra Freberga Arbetsplan och MKB 2009 ==> Riksväg 50 Södra Freberga 2009

Riksväg 50 och 32 2008 ==> Riksväg 50 -32 2008 (Pdf)

Klimat och energiplan ==> Klimat och energiplanen

Riksväg 50 genom Motala april 2008  (Pdf) ==> Fålehagen april 08

Riksväg 50 med bro, detaljplan juni 2008 ==> Riksväg 50 med bro, detaljplan juni 2008 (Pdf)

Arbetsplan Vägverket aug 2008 ==> Arbetsplan vägverket aug 2008 (Pdf)

Skepparpinan 2007 =>> Skepparpinan 2007

Översiktsplan 2006 =>> Översiktsplan 2006