Fakta om Soldatängen

Soldatängen – en plats för alla

Naturskyddsföreningen i Motala arrenderar ca 3 hektar ängs- och betesmarker av Motala kommun. Området ligger strax utanför Motala utmed väg 34 mot Linköping. För ca 25 år sedan var det en igenväxt, oåtkomlig plats. Idag är området, som vi kallar Soldatängen, ett lysande exempel på hur ihärdig skötsel kan gynna den biologiska mångfalden. Att återskapa och bevara den biologiska mångfalden kräver en del arbete och utan våra eldsjälar hade inte Soldatängen varit var den är idag – ett Natura 2000-område med högt bevarandevärde i Sverige och i Europa!

Idag finns ett vindskydd med en grillplats på den plats som benämns Hagalund. Dit får alla som vill gå. Den enda vi ber om är att man respekterar allemansrätten. Vid informationsskylten på ängens början finns broschyrer och program för den som är i området och vill veta mer!

Hög artrikedom

På ängen finns över 300 arter av olika växter och många av dem är beroende av det öppna landskapet och återkommande skötsel.

Därför utförs fagning (bortstädning av ris och löv) på våren och slåtter (gräset slås av med lie) på hösten (första helgen i augusti). Sedan släpps nötkreatur in på efterbete som hjälper oss med naturvård och bidrar till en biologisk mångfald på ängen.

Natura 2000-område

Soldatängen är klassad som ett Natura 2000-område vilket innebär att den är skyddad av EU:s miljölagstiftning. Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs.

Utpekandet av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att bevara de utpekade värdena i områdena långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar i vårt land regelbundet cirka 60 av de fåglar som listas i bilaga 1 i fågeldirektivet. Läs mer om Soldatängen och dess skötsel i bevarandeplanen.

Bevarandeplan för Natura 2000-området Soldatängen

Skyddsvärden

Stengärsgårdar, fridlysta arter och småvatten (dammar och diken) som finns på Soldatängen är skyddade genom miljöbalkens artskydd- och biotopbestämmelser. Detta innebär att viktiga naturvärden bevaras till kommande generationer – och såklart bidrar till .en biologisk mångfald!

Engagera dig

Om du vill engagera sig i ängens skötsel, testa att slå med lie, lära dig hur och varför man hamlar träd, lära dig känna igen hartmansstarr, trumgräshoppa och skogsklocka och mycket mer, är man välkommen när man vill på våra återkommande ängsdagar eller vara med i Ängsgruppen som träffas regelbundet.

För att komma i kontakt med Ängsgruppen, kontakta Rolf Wedding, rolf.karin@telia.com eller 0702156740

Se under programfliken för nästa planerade naturvårdsdag!