Fakta om Soldatängen

På ängen finns över 300 arter av olika växter och många av dem är beroende av det öppna landskapet. Därför utförs fagning (bortstädning av ris och löv) på våren och slåtter (gräset slås av med lie) på hösten (första helgen i augusti). Sedan släpps nötkreatur (Highland Cattle) in på efterbete som hjälper oss med naturvård och bidrar till en biologisk mångfald på ängen.

Artlista 2007 (Listan upptar 289 arter. I dag har dock ett antal nya arter konstaterats och listan kommer så småningom uppdateras och visa över 300 arter)

Förklaringar till artlistan

Ängen är klassad som Natura 2000-område vilket innebär att den är skyddad. Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekandet av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att bevara de utpekade värdena i områdena långsiktigt. Natura 2000nätverket är en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar i vårt land regelbundet cirka 60 av de fåglar som listas i bilaga 1 i fågeldirektivet. Läs mer om Soldatängen och dess skötsel i bevarandeplanen.

Bevarandeplan för Natura 2000-området Soldatängen