Valårsenkät 2022 – Naturskyddsföreningen i Motala

Den kommande mandatperioden 2022-2026 kommer att bli avgörande för Motalas möjligheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Inför kommunalvalet i Motala undersöker Naturskyddsföreningen i Motala de lokala partiernas hållning i några viktiga lokala frågor via en valårsenkät som sänts ut till samtliga partier representerade i Motala Kommunfullmäktige. Vi ser dock framförda frågor och svar som en början på en demokratisk lokal miljö-debatt för kommande mellanvalsperiod.

Frågorna i enkäten och inkomna svar från de politiska partierna har lämnats till lokal media. Enkäten publiceras nedan.

_ _ _ _ _ _

Fråga 1: Om formalia avseende uppgiftslämnare (publiceras ej).

 

Fråga 2: Tillgång till rent vatten

Tillgången till rent vatten, som så länge har varit en självklarhet i Sverige, är hotad av bland annat klimatförändringar, övergödning, kemikalier och mikroplaster. Naturskyddsföreningen anser att vi bör göra allt som står i vår makt för att skydda vattenresurserna för både nuvarande och kommande generationer. Förslag på konkreta åtgärder: – Utöka Vätterns vattenskyddsområde, som idag är 50 m, till att omfatta hela tillrinningsområdet. – Genomför en utförlig analys av dagvattenhanteringen i Varamon, där även förhöjd risk för skyfallsregn ingår.- Inför en försiktighetsprincip som innebär förbud mot konstgräsplaner med gummigranulat nära sjöar och vattendrag.- Ta hotet från PFAS-kemikalierna på allvar och säkerställ att antagna gränsvärden inte överskrids i sjöar och i dricksvatten. Hur ställer sig ert parti till att stärka skyddet för Motalas vatten?

SVAR/KOMMENTARER: 

Centerpartiet: Mycket positiva

Motivering: Värna Vätterns vatten är en paroll centern har använt i flera val. Vättern är en viktig dricksvattentäkt för många kommuner idag – sannolikt blir det fler

Moderaterna: Delvis positiva

Motivering: Vi ser att det är viktigt att vi inte stoppar utvecklingen kring Vättern, samtidigt som vi skall värna vår miljö så långt som det bara är möjligt. I Vätterns fall handlar det om att vi vill se till att all verksamhet som påverkar Vätterns vatten skall utvecklas med största respekt för vår miljö. Vi vill värna Vättern som dricksvattentäkt. Vi bedriver även lokalt ett aktivt arbete för att minimera PFAS i våra vatten. När det gäller övriga vatten i kommunen så arbetar vi hela tiden för att minimera miljöpåverkan i våra verksamheter, i allt från fritid och skola till våra reningsanläggningar och fordonsflotta. Mycket av det ni berör är lagstadgat och något som vi redan arbetar med.

Miljöpartiet: Mycket positiva

Motivering: Med anledning av rådande klimatkris vilket exempelvis medför vattenbrist och ökade risker för extremväder så måste vi värna vårt vatten. Det gäller förstås också övriga miljöhot som våra vatten utsätts för. Gällande konstgräsplaner finns miljövänliga alternativ till gummigranulat som exempelvis sockerrör, som bl.a. används i Botkyrka och är godkänt för spel på samtliga nivåer av FIFA.

Vänsterpartiet: Mycket positiva

Socialdemokraterna: Mycket positiva

Motivering: Vi vill göra om dricksvattenintaget i Vättern till ett riksintresse för att på så sätt kunna skydda behovet av tillgång till dricksvatten när fler i framtiden kommer att ta vatten från Vättern. Vi ser det som positivt att se över dagvattenhanteringen i Varamon. Risken för skyfallsregn och problemen som tillkommer med det behöver ses över. Vi ser det som positivt att inte ha konstgräsplaner med gummigranulat i närhet till vatten, men vi ser inget behov av ett förbud. Att se till att mängden PFAS i vattnet inte överskrider gränsvärden är väldigt viktigt för oss och vi vill ta det hotet på allvar. Ambitionen att minska mängden farliga kemikalier i våra vatten måste ökas.

Kristdemokraterna: Delvis positiva

Motivering: Men ännu viktigare att påverka och driva opinion kring försvarets kommande ammunition i Vättern.

Liberalerna: Delvis positiva

Motivering: Att öka skyddet för Vättern är en viktig fråga för Liberalerna i Motala. Vi är inte emot att utöka skyddet till sjöns tillrinningsområde, men vi förstår att området är stort, att det är viktigt för Vättern som helhet, men att det kan få konsekvenser för många olika verksamheter inom dess tillrinningsområde i alla kommuner runt sjön och skulle vilja veta mer och se hur tillrinningsområdet ser ut innan vi svarar Ja på frågan.

Att genomföra en utförlig analys av dagvattenhanteringen i Varamon är vi positiva till. Det skulle även innebära ökad kunskap och beredskap för risker med översvämningar från stora skyfall, vilket är viktigt i tider av klimatförändringar. Vi vet sedan skyfallen 2014 och 2016 att vi har problem på flera platser i Motala.

Vi är kluvna till beslutet som har tagits att bygga konstgräsplaner med tanke på att vi vill minska spridningen av mikroplast och gifter i vår miljö. Speciellt viktigt är detta nära våra sjöar och vattendrag. Att införa en försiktighetsprincip är därför en intressant tanke. Men så långt framme är kommunen i tanken inte ännu. Liberalerna i Motala bryr sig om miljön och vill ha mer fakta och kunskap kring PFAS-problematiken och hur vi ska hantera Motalas PFAS-utmaningar i framtiden. Vi därför medverkat till att kommunen har avsatt ca 40 Mkr för sanering av PFAS från Räddningstjänstens övningsområde i Smedsby.

 

Fråga 3: Ansökan om Potentiellt biosfärområde

Motala kommun sitter på en skatt utifrån dess unika natur- och kulturvärden, värda att både bevara och marknadsföra. Att ta tillvara och utveckla Motalas unika förutsättningar anser Naturskyddsföreningen i Motala skulle leda till en mer attraktiv kommun för både besökare, invånare och potentiella invånare. Naturskyddsföreningen har låtit genomföra en förstudie som utreder Motalas potential att utses till biosfärområde utifrån FN-organet UNESCOs klassning. Vi föreslår att Motala kommun nu går vidare med en ansökan till detta. Syftet är att stärka bevarandet av Motalas natur- och kulturvärden, utveckla och stärka Motalas profil och attraktionskraft, samt öka den lokala samverkan och utvecklingsarbetet utifrån Agenda 2030. Sverige har idag sju biosfärområden. Läs mer på: https://unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/

Hur ställer sig ert parti till att Motala kommun går vidare med en ansökan om att utses till biosfärområde utifrån UNESCOs klassning?

SVAR/KOMMENTARER: 

Centerpartiet: Delvis positiva

Motivering: En möjlighet att utveckla kommunen.

Moderaterna: Varken positiva eller negativa

Motivering: Vi kan inte med säkerhet säga ja eller nej i frågan idag. Vi skall lyfta frågan till vår miljö-strateg för beredning för att se vad det skulle innebära för Motala och fastighetsägarna. Värt att beakta är att vi värnar äganderätten starkt och markägarens bestämmanderätt.

Miljöpartiet: Mycket positiva

Motivering: Vi har tagit del av det gedigna arbete som har gjorts för att kunna ligga till grund för detta. Vi ställer oss mycket positiva till att kommunens fina natur- och kulturvärden kan värnas och utvecklas inom ramen för detta. Vi vill att Motalabor och tillresande, på ett enkelt och naturligt sätt ska kunna ta del vårt natur- och kulturarv.

Vänsterpartiet: Mycket positiva

Socialdemokraterna: Mycket positiva

Motivering: Vi ser det som positivt att stärka arbetet med att värna de naturvärden som vi har i Motala kommun. Arbetet med att skapa en mer cirkulär och hållbar användning av våra gemensamma resurser är avgörande i klimatomställningen. Där kan möjligheten att bli biosfärsområde vara bidragande.

Kristdemokraterna: Varken positiva eller negativa

Motivering: Vet tyvärr för lite om vad det innebär i praktiken.

Liberalerna: Mycket positiva

Kommentar: Kör på! Vi är positiva och har redan tagit med detta i vårt handlingsprogram.

Fråga 4: Klimatsmart planering av tryggare cykelvägar

Motala är genom Vätternrundan något av landets cykelhuvudstad. Låt det motivera fler att hela året välja cykeln före bilen. Att välja cykeln blir lätt om det är smidigt och säkert att parkera den. Vinterns sopsaltning har varit positivt för såväl fotgängare som cyklister. Antalet cyklister som arbetspendlar skulle öka med tryggare cykelvägar. Förslag på konkreta åtgärder:  Undersök flödet av cyklande för att identifiera farliga trafikmöten och bygga bort dessa.- Möjliggör längre cykelpendling genom att bygga ut cykelbanor inom kommunen och till närliggande orter som Vadstena och Skänninge.- Ordna trygga och väderskyddade cykelparkeringar på offentliga platser med laddningsmöjlighet för elcyklar. Hur ställer sig ert parti till Naturskyddsföreningens förslag?

SVAR/KOMMENTARER: 

Centerpartiet: Mycket positiva

Motivering: Centerns bedömer att cykel är ett av framtidens transportmedel.

Moderaterna: Delvis positiva

Motivering: Vi har idag beslut om att cykelbana mellan Motala och Vadstena skall byggas. Vi har också en trafikplanerare inom kommunen som har i uppdrag att säkerställa goda möjligheter för cyklister och vi har gjort många åtgärder, precis som ni påpekar. Vi ser positivt på era förslag och tar med oss frågorna i organisationen för utvärdering.

Miljöpartiet: Mycket positiva

Motivering: Cykling är en effektiv transportmöjlighet som är bra för miljö, klimat och hälsa och ska ses som ett eget trafikslag och inte som ett komplement till bilen, vilket ofta är fallet. Att fler väljer cykeln öppnar dessutom upp för mindre trängsel i biltrafiken och fler tillgängliga parkeringsplatser för som faktiskt behöver åka bil. Vi anser att de förslag som anges är mycket bra.

Vänsterpartiet: Mycket positiva

Socialdemokraterna: Mycket positiva

Motivering: Vi vill satsa på möjligheten att cykla. Bland annat vill vi se ett cykelgarage vid Motala centralstation och satsa på utbyggnad av tillgängliga gång och cykelvägar inom kommunen och bland annat Vadstena. Att det vid cykelgaraget finns möjlighet att ladda elcykel är något som är bra.

Kristdemokraterna: Delvis positiva

Motivering: Ladda cyklar känns fel när vi i hög grad saknar laddningsinfrastruktur för bilar.

Liberalerna: Mycket positiva

Motivering: Vi är mycket positiva till Naturskyddsföreningens förslag och att utveckla våra cykelvägar och Motala som cykelstad. Vi vill dessutom lägga till sträckan Motala-Nykyrka längs riksväg 50 som saknar cykelväg idag. Vi vill göra mycket inom detta område för att göra det tryggt för både unga vuxna att kunna växla trafikslag från bil till cykel. Det är jätteviktigt både för vår hälsa att röra på oss, för klimatet, samt för att minska den trafikfarliga situationen med morgonrusning i direkt anslutning till våra skolor dit föräldrar ofta skjutsar sina barn när GC-vägarna upplevs som otrygga.
Här kan Motala kommun göra mycket mer än idag, t.ex. genom att kontinuerligt prata med medborgarna och identifiera alla svaga punkter där cykelvägnätet behöver stärkas och bli bättre. Vi vill öppna för mer delaktighet och att redovisa Motalabornas förslag geografiskt på hemsidan i realtid.
Vi tänker också att det vore bra om kommunen på olika sätt kunde stödja idrottsföreningar som erbjuder MTB-cykling, t.ex. MAIF och GSK i Godegård. Ett tågstopp i norra kommundelen skulle definitivt göra naturen i denna del mer tillgänglig för Motalabor utan bil som vill kunna åka skidor, vandra och cykla MTB, samtidigt som det skulle stärka utvecklingen av våra landsbygder i gränslandet mellan Örebro län och Östergötland på ett fantastiskt fint sätt.

Fråga 5: Hänsyn till lagstadgat skydd av jordbruksmark

Motala kommun är rik på jordbruksmark, vilken har stor betydelse för livsmedelsförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv, både nationellt och globalt. Miljöbalken och rättspraxis (genom Miljööverdomstolen) gör det tydligt att all brukningsbar jordbruksmark är olämplig att exploateras. Endast i undantagsfall kan jordbruksmark bebyggas, om det kan motiveras utifrån ett väsentligt samhällsintresse.  Naturskyddsföreningen anser att Motala kommun både historiskt och i kommande planer inte tar tillräcklig hänsyn till detta och därmed inte heller följer gällande lagstiftning. Förslag på konkret åtgärd: Fastställ en exploateringspolicy där det framgår att kommunen ska följa lagstiftning och rättspraxis vid exploatering av jordbruksmark, samt att exploatering föregås av en transparent och tydlig utredning. Hur ställer sig ert parti till att stärka skyddet för jordbruksmark i kommunen?

SVAR/KOMMENTARER: 

Centerpartiet: Delvis positiva

Motivering: Centern har en grundinställning av god jordbruksmark har högt skyddsvärde. Delar av staden gränsar mot jordbruksmark och i vissa lägen, vissa jordbruksmarker som är insprängda i stadsbebyggelsen kan vara ok att bebygga. Genom att bygga på höjden minskas behovet av mark. Skogs- och hagmarker som omger staden kan också vara skyddsvärda. Om kommunen växer så behövs de mer mark till boende, verksamheter och infrastrukturer (cykelvägar !?)

 Moderaterna: Delvis positiva

Motivering: ÖP 2040 har nu har vunnit laga kraft och därmed kommer vi gå vidare med att värdera brukbarheten på jordbruksmark inom kommunen. Vi kommer alltså inventera som ett underlag för framtida exploateringar. Vi vill inte ta jordbruksmark i anspråk om andra alternativ finns men om det finns mark med lågt värde, då kommer vi värdera det för att få en bedömning om lämpligheten för exploatering eller inte. Vi vill därmed ha ett starkt skydd för brukbar jordbruksmark, samtidigt som vi ska värna äganderätten och privata initiativ.

Miljöpartiet: Mycket positiva

Motivering: Vi måste öka vår självförsörjningsgrad och möjliggöra för ett lokalt och hållbart jordbruk. Vi verkar för förtätning av befintlig bebyggelse på redan hårdgjord mark.

Vänsterpartiet: Mycket positiva

Motivering: Under arbete med Översiktsplan 2040 utlovades att när denna är antagen ska översikt och gradering av jordbruksmark ske. I väntan på detta bör kommunen inta en restriktiv hållning. Ett val som kommunen gjort är att bygga i främst nordlig/nordvästlig riktning, samt att förtäta. Vid förtätning är det viktigt att ta hänsyn till bevarande av grönområden och att bygga markeffektivt.

Socialdemokraterna: Delvis positiva

Motivering: Vi anser att det är viktigt att säkerställa ett hållbart jordbruk. I alla lägen ska kommunen följa den rådande lagstiftningen, även när det kommer till exploatering av jordbruksmark. Kommunen ska inte frångå de regler och lagar som finns. Samtidigt är det viktigt att jordbruket är livskraftigt och därför bör brukbar mark användas i det syftet.

Kristdemokraterna: Delvis positiva

Motivering: Ja – kommunen behöver förbättra hanteringen av jordbruksmark och bli mer konsekventa kring vad som gäller. Idag tas många beslut från fall-till-fall vilket säkerligen är en bra tanke, men det slår fel ibland. Så mer konsekvens behövs så kanske en policy kan vara en lösning.

Liberalerna: Mycket positiv

Motivering: Det är positivt att skydda jordbruksmark och att följa lagstiftningen, men det kan finnas undantagsfall som t.ex. Dynudden där det är motiverat med exploatering pga låg brukbarhet och dålig avkastning eller dåligt tillgänglighet för jordbruksmaskiner transportmässigt. Här har stora delar av jordbruksmarken redan omvandlats till bostadsområde.

Fråga 6: Klimateffektiv planering av transporter

Transportsystemet står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Motala kommun bör sträva efter att fler väljer korta och klimatsmarta transporter. Nyttja befintliga vägar och förbättra dessa för deras ändamål snarare än att skapa nya vägsträckningar. Nya bostäder och verksamheter bör läggas där god infrastruktur redan finns. Av säkerhets- och miljöskäl ska tunga transporter inte dras in i eller nära bostadsområden. Naturskyddsföreningen anser att den nuvarande förbifarten Kolmetorpsvägen bör utvecklas till en trafiksäker förbifart norr om Motala tätort. Förslag till konkreta åtgärder: Bygg ut och förbättra laddinfrastruktur, cykelvägar, gångvägar och kollektivtrafik. Genomför en fördjupad analys av kommunikationsstråket mellan väg 34 och väg 50. En miljökonsekvensbeskrivning bör göras utifrån ett interaktivt geografiskt perspektiv för att göra överlappande konsekvenser mer tydliga för berörda. Hur ställer sig ert parti till ovanstående förslag?

SVAR/KOMMENTARER:  

Centerpartiet: Mycket positiva

Motivering: Transportinfrastrukturer behövs och en långsiktig planering förbättrar genomförandet.

Moderaterna: Delvis negativa

Motivering: * svaret delvis positiva är här markerat som delvis negativa. Vi vill förtydliga att vi är delvis positiva Vi kommer bygga ut laddstrukturer i kommunen under mandatperioden. Kollektivtrafik är det regionen som har bestämmanderätt över men vi vill se att fler skall kunna nyttja kollektivtrafiken. Cykelvägar är högt prioriterat för oss och vi arbetar in det i framtida detaljplaner. Kolmetorpsvägen ligger under trafikverkets ansvar men vi delar er åsikt och arbetar för att säkerheten skall bli bättre.

Miljöpartiet: Delvis negativa

Motivering: Trafiksystemet måste ställas om till att bli mer hållbart och det kräver många åtgärder och anpassningar likt det som beskrivs i förslagen. Tungtrafik sak naturligtvis inte trafikera bostadsområden. Från Miljöpartiet är vi inte direkt negativa till att man ser över kommunikationsstråket mellan vägarna 34 och 50, men vi en större andel mer hållbara transportsätt än traditionella vägtransporter. Vi förespråkar ett transportsystem som till väsentligt större del bygger på framförallt tågtransporter.

Vänsterpartiet: Mycket positiva

Socialdemokraterna: Mycket positiva

Motivering: Vi ställer oss positiva till utbyggnad av laddinfrastruktur, gång- och cykelvägar och kollektivtrafiken. Samhället behöver ställa om och då behöver politiken möjliggöra för mer hållbart och kollektivt resande. Vi ser det som positivt att analysera förbifarten mellan väg 34 och 50 för att möjliggöra säkert resande.

Kristdemokraterna: Mycket positiva

Motivering: Laddinfrastruktur JA, en bättre Kolmetorpsväg för att undvika långtradare på Metallvägen JA

Liberalerna: Mycket positiv

Motivering: Kommunen bör göra sådana utredningar tillsammans med Trafikverket och Region Östergötland. Trafikverket har redan gjort vissa trafiksäkerhetshetshöjande s.k. trimningsåtgärder, men vi tycker att Trafikverket kan göra mycket mer längs vägens smala och tvära kurvor för att bli säkrare. Speciellt viktigt är detta för den tunga trafiken idag som leds idag leds in på denna väg via skyltning. Förslaget om en interaktiv MKB är intressant och kan säkert utvecklas och bli till stor nytta för Motalaborna och vår miljö i framtiden. Teknik och data för detta finns ju redan, så det bör vara ganska lätt att få på plats tänker vi.

Fråga 7: Öppet demokratiskt samhälle

Den statliga demokratiutredningen gjorde en undersökning som visade att enidast 15 % av väljarna ansåg sig ha något inflytande på de politiska besluten mellan valen. Grunden för ett demokratiskt samhälle och en långsiktigt hållbar utveckling är medborgarinflytande och öppna politiska processer, där det allmännas intressen sätts i första rummet. Naturskyddsföreningen anser att ett aktivt arbete hos Motala kommun med utveckling av demokratiska processer, öppenhet och delaktighet som även fungerar mellan valåren är en nödvändighet. Därigenom genomförs även Agenda 2030:s mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, samt mål 17 Genomförande och partnerskap. Förslag till konkreta åtgärder:

  • Inför en antikorruptionspolicy för Motala kommuns politiker, anställda och samarbetspartners.
  • Stöd bildandet av en politisk oberoende organisation/intresseförening för samverkan mellan kommunen och civilsamhället. Hur ställer sig ert parti till ovanstående förslag?

SVAR/KOMMENTARER: 

Centerpartiet: Delvis positiva

Motivering:

  1. antikorruptions policy är en god idé. det beskrivs i viss mån i Finanspolicys som är antagen – men det kan förbättras
  2. bildandet av en politisk oberoende organisation/ intresseförening är vi tveksamma till. Redan samverkar kommunen med en mängd sådan organisationer; idrottsföreningar, andra intresseföreningar, osv.

Moderaterna: Varken positiva eller negativa

Motivering: Vi ser inte behovet av en antikorruptionspolicy men givetvis skall vi lyfta frågan internt. Vi har även en visselblåsarfunktion för att säkerställa att oegentligheter stävjas. Vi arbetar även enligt rådande lagstiftning och verkar för transparens i våra beslut. Rörande en oberoende organisation som skulle stödja samverkan mellan kommun och civilsamhälle så anser vi att vi har goda strukturer för samverkan med civilsamhället när det gäller såväl fritid som näringsliv och vi medverkar gärna då föreningar kontaktar oss för samtal. Att finansiellt stödja en intresseförening för samverkan är inte ett kommunalt uppdrag, däremot ställer vi gärna upp och samtalar och samverkar med en sådan organisation

Miljöpartiet: Mycket positiva

Motivering: Ett fungerande demokratiskt samhälle bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan offentliga, privata och civila aktörer. För oss i Miljöpartiet är det en självklarhet att det ställs hårda krav på transparens på politiska beslut, tjänstemannautövning och avtals som sluts mellan offentliga och privata aktörer. Vi har exempelvis motionerat om en oberoende visselblåsarfunktion inom kommunens verksamhet, innan det kom fram som lagförslag. Samverkan och en god dialog mellan kommun och civilsamhälle är oerhört viktig, inte minst i frågor där man är oense. Vi anser därför att förslaget om att bilda en politisk oberoende organisation/intresseförening för samverkan mellan kommunen och civilsamhället är ett bra förslag.

Vänsterpartiet: Delvis positiva

Motivering: Policys som blir hyllvärmare är inget vidare, här krävs ett kontinuerligt arbete. Kommunen har vissa organisationer för samverkan mellan kommunen och civilsamhället, t.ex. råd för funktionshindrade och pensionärsråd. Vi har för vår del inget emot att detta utvecklas med t.ex. ungdomsråd eller liknande. Även på naturskyddsområdet borde det gå att få till någon form av regelbundenhet i kontakterna.

Socialdemokraterna: Delvis positiva

Motivering: Vi ser det som viktigt att motverka korruption och stärka demokratin i samhället, där kan en antikorruptionspolicy vara bra. Vi Socialdemokrater tror på folkrörelsedemokratin och människors drivkraft att förbättra och stärka det demokratiska samhället. Om det bildas en politiskt oberoende organisation vars syfte är att stärka samverkan mellan kommunen och civilsamhället skulle det vara positivt. Däremot ska inte kommunen eller de politiska partierna vara delaktiga i skapandet av en sådan organisation. Vi anser att kommunen där det är relevant ska arbeta aktivt för att stärka sin samverkan med civilsamhället och vi anser att det är viktigt att de enskilda politiska partierna har bra kontakt med övriga föreningslivet på eget initiativ.

Kristdemokraterna: Delvis negativa

Motivering: Det behöver bli lättare att ta politiska förtroende uppdrag. Inte svårare som kan vara en risk med mer regler kring politiker. Vi behöver stärka demokratin genom befintliga strukturer. Vi löser inte problemen genom att införa ännu en organisation.

Liberalerna: Både mycket positiva och delvis positiva

Liberalerna har varit mycket aktiva i att införa Agenda 2030 i Motala kommun. Vi har t.o.m. lagt motionsförslag för detta till vår egen riksorganisation som vi fick bifall för. Självklart är vi positiva till en antikorruptionspolicy. Det andra förslaget om bildandet av en politisk oberoende organisation / intresseförening är vi tveksamma till hur det ska organiseras, men vi tar gärna en diskussion och mer information om detta.