Våra ståndpunkter

Samhällsplaneringen är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå långsiktigt hållbar miljö. Naturskyddsföreningen Motala verkar aktivt för att ta tillvara på miljö- och naturintressen i samhällsplaneringen. Vi gör detta bl.a. genom att lämna synpunkter, yttranden och remissvar på kommunens planering och mål. I angelägna frågor deltar vi aktivt i öppna debatter. Här på hemsidan kan du se våra debattinlägg, yttranden och remissvar.

Naturskyddsföreningen i Motala arbetar för och har bl.a. följande ståndpunkter avseende samhällsplaneringen:

  • Samhället måste ha en ambitiös klimatpolitik som återspeglar sig i samhällsplaneringen med bl.a. fokus på miljövänligare trafik- och engergipolitik.
  • En genomtänkt och långsiktigt hållbar planering för minskat bilberoende kan skapa goda förutsättningar för mer kollektivtrafik, göra det enklare att gå och cykla och minska körsträckorna med bil.
  • Med etablerandet av externa handelsområden går utvecklingen i rakt motsatt riktning för att minska bilberoendet. Vid all samhällsplanering bör minskad bilanvändning och ökad kollektivtrafik finnas med som ett naturligt inslag i analysen och övervägandet av lösningar.
  • Svensk skogspolitik och lagstiftning måste formuleras utifrån de ramar som skogens ekostystem sätter. Hänsyn måste också tas till alla som inte äger mark, vår traditionella känsla och kärlek till skogen, som är en del av vår kultur.
  • Vi arbetar för ökad öppenhet och ökat medborgarinflytande där större möjligheter ges för den breda allmänheten att påverka samhällsplaneringen. Vi ser arbetet att ta fram Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som en viktig del för att skapa en bred folklig förankring och ökad legitimitet vid samhällsplaneringen förutom att beslutsunderlaget blir mer genomarbetat.
  • Vägavgifter i form av vägtullar, trängselskatt eller broavgifter ska endast kunna införas om man kan visa att det krävs för att motverka trängsel och kapacitetsbrister, minska miljöbelastningen eller förbättra trafiksäkerheten. Besluten bör vara lokalt förankrade för att skapa legitimitet. Att enbart använda finansieringsskäl för beslut om vägavgifter räcker således inte. Vi tror att felaktig användning av vägavgifter kan försämra acceptansen för de beslut där vägavgifter är befogade som styrmedel för förbättrad miljö.