Projekt Motala Vätterbygd

En förstudie av förutsättningarna för ett biosfärområde inom Motalas sjönära naturlandskap och rika kulturbygd vid Vättern –  Ett Lona-projekt

Vatterbygd

loggaLONA

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt

 

Se videon om ==> Landskapet Vätterbygd Motala

Den 2016-03-02 beviljade Länsstyrelsen Östergötland att bevilja statligt bidrag till vårt lokala naturvårdsprojekt ”Förstudie av förutsättningarna för ett biosfärområde inom Motalas sjönära naturlandskap och rika kulturbygd vid Vättern” som vi här väljer att i en förkortad version kalla Projekt Motala Vätterbygd.

Naturskyddsföreningen Motala kommer här att informera om projektet och uppdatera efter hand hur projektet fortskrider.

Kort beskrivning av Biosfärområde

Vad är ett Biosfärområde och vad är syftet och meningen med detta. Det ska vi först försöka reda ut något kortfattat nedan. Mer information kommer sedan att läggas ut efterhand.

 1. Detta är ett Biosfärområde
  • Ett modellområde för hållbar utveckling
  • Biosfärområde utses av Unesco
  • Fokusering sker på insatser som främjar naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning
 2. Syfte med ett Biosfärområde
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning
 3. Biosfärområde är en långsiktig fortlöpande process
  • Fortlöpande process som samordnas av ett biosfärkontor
  • Lokal samverkan är grunden
  • Varje biosfärområde är unikt
 4. Biosfärområde innebär inget ytterligare lagskydd
  • Alla eventuella begränsningar ska vara lokala initiativ och bygga på överenskommelser
  • Redan befintliga restriktioner såsom naturreservat och strandskydd gäller fortfarande
 5. Biosfärområde ställer krav på lämpligt område
  • Kännetecken – väldigt höga landskapsvärden, både kulturhistoriska och biologiska
  • Ta tillvara på landskapets värden som är potentiella tillgångar för lokalbefolkningen och samhället
  • Förena bevarande och nyttjande
 6. Biosfärområdes finansiering
  • Biosfärkandidater och biosfärområden får ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket och berörda kommuner
  • Verksamheten ofta projektinriktat – olika finansieringsformer för särskilda insatser
 7. Fördelar med Biosfärområde
  • Samhället gynnas av insatserna mot hållbar samhällsutveckling
  • Ett sätt att marknadsföra sig – attraktiva områden att bo i och besöka
  • Ökade möjligheter till medel för forskning, demonstrationsprojekt och miljöövervakning

Projektaktiviteter

 1. Identifiera och kontakta intressegrupper för information och framtida intervjuer
 2. Anordna en prestationsdag/inspirationsträff
 3. Anordna ett studiebesök till ett befintligt biosfärområde
 4. Ta fram och författa en slutrapport
 5. Hålla ett avslutningsmöte för intressegrupperna och med inbjudan för deltagande till Länsstyrelsen.
 6. Rapportera en verksamhetsrapport i LONA-registret och lämna besked till Länsstyrelsen
 7. Rapportera en slutrapport i LONA-registret och lämna en underskriven rapport till Länsstyrelsen