Djurkälla, Kärsby och Bromma-området

Vätternstranden vid Kärsby

Stranden från Kärsbyån mot E-luxområdet

Att Motala är en attraktiv plats att bo på visste man redan i forntiden för 10000 år sedan. Idag har tätorten 2 mil strand. Alla i Motala stad bor i princip strandnära! Förutom Vätterns fina vatten och stränder alldeles inpå knutarna har Motala också en omgivning som inkluderar storskog, karga mossar, stilla sjöar och porlande vattendrag samt ett rikt odlingslandskap på slätten. Det finns dessutom tätbebyggelse i Borensberg, Godegård, Tjällmo och Klockrike med flera orter.

I Motala tycks exploatering och byggande gå före klimatpåverkan, naturskydd och friluftsliv. Exploateringsplanerna för Kärsby/Bromma är ett projekt som uppenbart strider mot fastställda nationella miljömål och miljölagar. Kärsby/Bromma ska bli en plats för villabebyggelse med strandnära läge. Men skjuter man sig inte själv i foten då man förstör den fina naturen här? Naturupplevelser och rik fritid är ju en viktig etableringsfaktor för inflyttning till Motala. I Motalas översiktsplan finns över 30-talet alternativa områden för bostadsbyggande i attraktiva lägen. Här framförs t.ex. Motalavikens södra strand ” med sitt centrala, sjönära läge och stora utvecklingspotential.

 

Stranden vid E-luxområdet, Bromma

Stranden vid E-luxområdet, Bromma

 

För Kärsby/Bromma finns ett vilande detaljplaneprogram för utbyggnad av småhus på uppemot 150 tomter förutom de drygt 200 fritidshus som kan komma att ändras till permanentbostäder. Läser man detaljplaneprogrammet framgår bl.a. följande:

  • En utvidgning av Motala i Kärsby/Bromma med relativt gles bebyggelse kan vara ofördelaktig med hänsyn till långsiktiga miljö- och klimataspekter.
  • Hela området berör riksintressen för naturvård, friluftsliv, geologi och kommunikationer.
  • Vättern är skyddad som Natura 2000-område, där nedre delen av Kärsbyån ingår och utgör lekområde för Vätterharren och öringen. Omgivande skog är nyckelbiotopklassad.
  • E-luxområdets blandlövskog innehåller mycket höga naturvärden för större delen av denna skog.
  • Området Kärsby/Bromma har stor betydelse för motalabornas rekreation och friluftsliv.
Kärsbyåns nedre del

Kärsbyåns nedre del

Kommunen fastslår att tillgången på kollektivtrafik är dålig och att långa gång- och cykelavstånd leder till ökat bilberoende. Inom Naturskyddsföreningen är vi bekymrade över att Motala kommun inte tagit klimat- och miljömålen på allvar. Man borde lagt ned denna planläggning av exploatering om man följt översiktsplanen som stadgar att planläggning bör avbrytas om det visar sig att projektet kan medföra en betydande miljöpåverkan. Naturskyddsföreningen anser att Kärsby – Bromma är olämpligt exploateringsområde och att all planering omgående bör avslutas. Kan Motalas blivande kommunpolitiker ge oss detta löfte inför valet i september, att lägga ner planerna för Kärsby och Bromma?

Nybyggnation alldelses intil Kärsbyån

Nybyggnation alldelses intill Kärsbyån

Insändare i Motala Vadstena Tidning (MVT.se)
Kommunen hoppas på villor i Bromma

Klart: Kommunen köper E-luxområdet

Rör inte Electrolux-området

Se unika bilder på lodjur i Motala (Pdf)

 

Läs mer: ==> Planhandlingar och dokument avseende Djurkälla, Kärsby och Bromma