Året på Soldatängen

Soldatängen har vårdats av Naturskyddsföreningen Motala sedan år 1994. Genom Naturskyddsföreningens arbete har det tidigare igenvuxna området successivt förvandlats till en äng som uppvisar en mångfald och artrikedom i en unik omfattning. Ängen har därigenom blivit klassad som Natura 2000-område.

Under tidig vår tar vi bort sly och buskar som skuggar marken. Efter slyröjningen följer fagning, vilket innebär att löv och små kvistar räfsas bort. Detta görs, för att gynna de hävdberoende örterna och gräsen, som bidrar till den biologiska mångfalden.

Våren firar vi med Valborgsmässoeld! Vi tänder en brasa, grillar korv, sjunger och Bo brukar hitta en orm att visa upp! I maj kommer det hit några kvigor, som ska beta på ängarna fram till november. Betande djur är riktiga naturvänner – de hjälper oss att hålla markerna öppna och gynnar också den biologiska mångfalden i området.

På sensommaren är det dags för slåtter. Då slår vi det höga gräset och örterna med lie och slåtterbalk. Vi har flera liar att låna ut, och man behöver inte ha någon förkunskap – vi har flera kunniga medlemmar, som kan visa och lära ut hur man slår på bästa sätt. Höet räfsar vi ihop och slänger upp på en traktorvagn. På hölasset får alla som vill åka med – både barn och vuxna!

 

Flitiga kvinnor

Flitiga kvinnor

 

Soldatängen i Motala

Slåtter på Soldatängen

Efter slåttern släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd.

Rasen Highland Cattle

Rasen Highland Cattle

På hösten är dags att hamla träd. Hamling gjordes förr i tiden för att samla in tillräckligt med foder till djuren inför vintern. De installade djuren fick äta torkade löv och smågrenar tillsammans med hö. Ibland behöver vi fälla något träd, som vi hjälps åt med att forsla bort. Under hösten fortsätter också arbetet på Soldatängen med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

När året börjar gå mot sitt slut, och den första snön förhoppningsvis har fallit, tänder vi en adventsbrasa att samlas runt, delar årets minnen i

Vi har i årsprogrammet inplanerade arbetsdagar till vilka alla intresserade välkomnas att hjälpa till. Redskap finns att låna, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa med korvgrillning under den kalla årstiden.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra platser har en motsvarighet till.

Vad jag kan se på Soldatängen

På våren och sommaren är ängen som vackrast i sin blomsterskrud. Exempel på växter som är typiska för ängen är svinrot, gullviva, brudborste, smörboll, sommarfibbla, klasefibbla, korskovall , natt och dag, hartmannsstarr, ormrot och vildlin.

Man kan också hitta slåttergubbe, nattviol, skogsklocka, pukvete, loppstarr och tvåblad, men också jungfru Marie nycklar och många fler växter.

Bland mångfalden arter på Soldatängen kan man se Ljungfru Maria Nycklar

Bland mångfalden arter på Soldatängen kan man se jungfru Marie nycklar

Bland fåglar kan noteras rosenfink, morkulla, mindre hackspett, stenknäck och törnskata. En insekt som brukar bosätta sig i en holk eller ihåligt träd är bålgetingen. Det finns både snok och svart huggorm i området. I stora dammen lever både stor och liten vattensalamander, vanlig groda och åkergroda. Även svampar hör till ängen. Du kan hitta scharlakansvaxing och andra vaxskivlingar, fingersvamp m.fl. svampar.

Hur jag hittar till Soldatängen

Åk riksväg 34 från Motala centrum mot Borensberg och Linköping. Ett par hundra meter efter 90-skyltarna, nästan mitt emot vägen mot Askersund, tar du in på en liten grusväg till höger. Där är ängen alldeles intill riksvägen, omgiven av en trägärdesgård.

Kontaktperson för ängsskötseln

Rolf Wedding

rolf.karin@telia.com

070-215 67 40

Naturvårdsdagar

Se under programfliken i menyn för nästa inplanerade ängsdag.