Se och göra på Soldatängen

Naturskyddsföreningens egen äng – Soldatängen – ger oss inte enbart uppiggande och lärorikt arbete i form av röjning, fagning, slåtter och gärdsgårdsbygge på gammalt vis, den ger oss också rika naturupplevelser och god gemenskap. Bland annat växer en handfull rödlistade arter på ängen.

Flitiga kvinnor

Flitiga kvinnor

Soldatängen har sedan 1994 vårdats av Naturskyddsföreningen i Motala. Genom Naturskyddsföreningens arbete har det tidigare igenvuxna området successivt förvandlats till en äng som uppvisar en mångfald och artrikedom i en unik omfattning. Ängen har därigenom blivit klassad som Natura 2000-område.

Skötseln består av att under tidig vår ta bort sly och buskar som alltid växer till och skuggar fältskiktet.

Senare under våren kommer fagningen, vilket innebär att löv och småkvistar som ligger på marken räfsas bort. Detta för att gynna de hävdberoende örterna och gräsen vilket också gagnar mångfalden.

Melampyrum nemorosum

Natt och dag eller Svenske soldaten

På sensommaren är det slåtter. Då slår vi med lie och slåtterbalk, räfsar ihop och kör bort det slagna. Ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig använda traditionella redskap.

Soldatängen i Motala

Slåtter på Soldatängen

Efter slåttern släpps nötkreatur in på efterbete. Vi hamlar också ett antal träd.

Rasen Highland Cattle

Rasen Highland Cattle

Sedan 2012 betar boskap av rasen Highland Cattle på Soldatängen i Motala. De utgör ett trevligt inslag i landskapet och lockar många besökare till ängen. De är dessutom mycket effektiva med avbetningen och vi hoppas de återkommer kommande år framöver. Deras trampande i marken gynnar också växtligheten genom att frön  trycks ned i jorden för bättre grobarhet.

Under hösten fortsätter arbetet på Soldatängen med borttagning av sly och buskar för att hålla området öppet. Däremellan krävs underhåll av stängsel, entréer, genomgångar och grillplats. På vintern gallras vissa trädgrupper för att öka ljusinstrålningen medan andra delar får utvecklas fritt.

Vi har i årsprogrammet inplanerade arbetsdagar till vilka alla intresserade välkomnas att hjälpa till. Redskap finns att låna, men var och en tar med arbetshandskar och fikakorg. Fikar gör vi vid en mysig brasa med korvgrillning under den kalla årstiden.

Tack vare det här arbetet har det skapats ett område med en artrikedom som få andra platser har en motsvarighet till.

Vad jag kan se på Soldatängen

På våren och sommaren är ängen som vackrast i sin blomsterskrud. Exempel på växter som är typiska för ängen är svinrot, gullviva, brudborste, smörboll, sommarfibbla, klasefibbla, korskovall , natt och dag, hartmannsstarr, ormrot och vildlin.

Man kan också hitta slåttergubbe, nattviol, skogsklocka, pukvete, loppstarr och tvåblad, men också jungfru Marie nycklar och många fler växter.

Bland mångfalden arter på Soldatängen kan man se Ljungfru Maria Nycklar

Bland mångfalden arter på Soldatängen kan man se jungfru Marie nycklar

Bland fåglar kan noteras rosenfink, morkulla, mindre hackspett, stenknäck och törnskata. En insekt som brukar bosätta sig i en holk eller ihåligt träd är bålgetingen. Det finns både snok och svart huggorm i området. I stora dammen lever både stor och liten vattensalamander, vanlig groda och åkergroda. Även svampar hör till ängen. Du kan hitta scharlakansvaxing och andra vaxskivlingar, fingersvamp m.fl. svampar.

Hur jag hittar till Soldatängen

Åk riksväg 34 från Motala centrum mot Borensberg och Linköping. Ett par hundra meter efter 90-skyltarna, nästan mitt emot vägen mot Askersund, tar du in på en liten grusväg till höger. Där är ängen alldeles intill riksvägen, omgiven av en trägärdesgård.

Kontaktpersoner för ängsskötseln

Bo Johansson, tel: 0141-21 92 69

Thomas Lundqvist, tel: 0141-421 86