Debatt, yttranden mm

Naturskyddsföreningen i Motala svarar på remisser och samråd från bl.a. Motala Kommun, Länsstyrelsen, Banverket och Trafikverket.

DEBATTINLÄGG/ÖPPNA BREV OCH INSÄNDARE 2022

Debatt 2022-04-29_Öppet brev_ Var är den genomtänkta utredningen?

Debatt 2022-06-02 Bordlägg beslut om ÖP-2040 till efter valet 2022

Debatt 2022-09-07 Vi saknar en serös klimatdebatt i Motala

INSÄNDARE 2022-10-05 Svensk ekologisk mat är det bästa valet

Debatt 2022-12- 23 Replik på ledareDags för bungalows i Vätterns vatten” av Tobias Josefsson 21-12-22

ARTIKLAR 2022

Artikel MVT 2021-12-21 Det här är fråga om mark där vi odlar mat

YTTRANDEN OCH REMISSER 2022

220428 Yttrande över detaljplan Norra Bråstorp etapp 3

221031 Samrådsyttrande på detaljplan för Folkets park 1 m fl Varamon Motala

221031 Samrådsyttrande på ändring av detaljplan för Folkets park 3 m fl Varamon Motala

221227 Granskningsyttrande av detaljplan Varamon 1_68 m fl (Idrottscenter)

ÖVERKLAGAN 2022

220921 Överklagande Naturskyddsföreningen detaljplan Kantarellen 5

Naturskyddsföreningen har överklagat Motala kommuns förslag till detaljplan för Kantarellen 5 i Varamon, där vi yrkar att kommunens beslut att anta detaljplanen ska upphävas. Våra grunder för överklagandet är i huvudsak detaljplanen medför betydande miljöpåverkan och inte är förenlig med översiktsplanen. Det saknas en grundlig artskyddsutredning för områdets skyddsvärda träd och påverkan på de fridlysta fladdermössarterna bl.a. genom ökade ljusföroreningar. Dessutom riktar föreningen kritik mot det s.k. delikatessjäv som finns som innebär att man kan ifrågasätta att detaljplanebeslutet är objektivt och opartiskt.

DEBATTINLÄGG OCH YTTRANDEN FÖRE 2022 (ofullständig pga brist i tidigare uppdatering)

21-04-21 Kommunen kan inte bortse från lagstiftningen
==> Debatt 210421 Kommunen kan inte bortse från lagstiftningen

19-01-10 – Förslag till samråd med Länsstyrelsen angående tätortsutvidgning.

==> Förslag till samråd med Länsstyrelsen

18-10-22 – Granskningsyttrande över samtliga detaljplaner avs. Lalandia etableringen

==> Granskningsyttrande Lalandia

18-05-13 – Samrådsyttrande_Naturskyddsföreningen_i_Motala ==> Samrådsyttrande

18-05-13 – Sammanfattning över NF Motlas samrådsyttrande över fem detaljplaner för Lalandia ==> Sammanfattning samrådsyttrande

15-08-24Samrådsyttrande Motala gästhamn ==> Samrådsyttrande ang utbyggnad av Motala gästhamn (Pdf)

15-08-24 – Yttrande över Mark- och bostadsförsörjnings-program 2015, Motala kommun

==> Mark- och bostadsförsörjningsprogram 2015 Motala kommun (Pdf)

14-08-31 – Remissvar angående utvidgat strandskydd Motala kommun ==> Remissvar utvidgat strandskydd

Bilagor till d:o avs utvidgat strandskydd:

Bilaga 1 Utvidgat strandskydd för Djurkälla Kärsby och Bromma med SNF Motalas kompletteringsförslag

Utvidgat strandskydd för Djurkälla Kärsby och Bromma med NF:s kompletteringsförslag

Bilaga 2 Utvidgat strandskydd för Råssnäsudden ==>  

Bilaga 3 Utdrag ur protokoll Plan och Miljönämnden Bil 3_Utdrag Protokoll plan- och miljönämnden 2012 (Pdf)

Bilaga 4 Kärsby-Motala fornminne tegelbruk

Kärsby-Motala fornminne tegelbruk

14-02-04 Remissvar över Förslag till Miljöprogram 2014 ==> Förslag till Miljöprogram 2014, remissvar (Pdf)

13-04-30 Remissvar över Naturvårdsprogram för Motala 2013 ==> Naturvårdsprogram för Motala 2013, remissvar (PDF)

13-05-27 – Remissvar över Handlingsplan för friluftslivet i Motala 2013 ==> Handlingsplan för friluftslivet i Motala 2013, remissvar (PDF)

Vår artikel om detaljplaneärendet Gamla Motala Verkstad, ==> läs mer här!

13-03-23 -Yttrande över Detaljplan avseende Gamla Motala Verkstad 2013 ==> Detaljplan avs Gamla Motala Verkstad 2013, yttrande (PDF)

Riksväg 34 Ervasteby – Borensberg 2010 ==> Riksväg 34 Ervasteby-Borensberg

Södra Freberga 2010 ==> Södra Freberga 2010

Riksväg 50 korsning Norrsten 2009 ==>Norrsten 20 korsning

Riksväg 50 Södra Freberga Arbetsplan och MKB 2009 ==> Riksväg 50 Södra Freberga 2009

Riksväg 50 och 32 2008 ==> Riksväg 50 -32 2008 (Pdf)

Klimat och energiplan ==> Klimat och energiplanen

Riksväg 50 genom Motala april 2008  (Pdf) ==> Fålehagen april 08

Riksväg 50 med bro, detaljplan juni 2008 ==> Riksväg 50 med bro, detaljplan juni 2008 (Pdf)

Arbetsplan Vägverket aug 2008 ==> Arbetsplan vägverket aug 2008 (Pdf)

Skepparpinan 2007 =>> Skepparpinan 2007

Översiktsplan 2006 =>> Översiktsplan 2006

 

Artiklar i Motala Vadstena Tidning och Östgöta-Corren avseende föreningens aktiviteter 

Artikel MVT 2021-12-21 Det här är fråga om mark där vi odlar mat

Vårröjning på Soldatängen 

Vill ha cykelväg mellan Motala och Vadstena 

Satsa mer på cyklingen 

Cykelsommar med glädje! 

Namninsamling cykelväg mellan kommuner

Cykelväg nu ett steg närmare –

Naturvårdsstipendium till Motalabo 

Ta ansvar när du fikar 

Nya stenåldersfynd kan missas 

Odla mer ekologiskt 

 

Öppet brev avseende införandet av broavgifter för Motalabron ställt till Trafikverket, Trafikutskottet och Infrastrukturministern, 2013

Öppet brev broavgifter för Motalabron 2013 (Pdf)

Artiklar i Motala Vadstena Tidning och Östgötacorrespondenten (Corren) avseende föreningens öppna brev

Broavgift kan sinka miljöarbete, MVT (länk)

Broavgift kan sinka miljöarbete, Corren (länk)