Överklaganden orsakade inte utdragen process

NF Motalas inlägg i MVT, publicerad 2024-04-17 under sidan för ”åsikter”  

ÖVERKLAGANDEN ORSAKADE INTE UTDRAGEN PROCESS

Efter att Lalandia meddelat sitt beslut att dra sig ur projektet att etablera sig i Motala, togs frågan även upp i Riksdagen den 8 mars. Riksdagsman Johan Andersson (S) från Motala skrev en interpellation riktad till statsrådet Andreas Carlsson (KD) och frågade om denne var beredd att sätta tidsgränser för överklagandeprocessen för att underlätta för etableringar av nya anläggningar. Skälet var att man uppfattat att Lalandias beslut att dra sig ur projektet var kopplat till långa handläggningstider i planprocessen. Det finns dock inget skriftligt från Lalandia om orsaken till deras avhopp, utan det kan vara andra orsaker såsom finansiella skäl eller andra prioriteringar.

I riksdagsdebatten uppgavs den långa överklagandeprocessen som ett av grundproblemen för den långa handläggningstiden av Lalandiaprojektet. Naturskyddsföreningen i Motala sände ett öppet brev den 18 mars till statsrådet Andreas Carlsson. Vi kritiserade att överklagandena felaktigt pekades ut som problemet till lång rättsprocess utan att orsaken till rättsprövningen togs upp och belystes i debatten. Samtliga fall där detaljplanerna prövades, resulterade i att domstolen ansåg att kommunens plan var otillräcklig för att leva upp till gällande lag och rätt. Respektive domslut innebar att man upphävde kommunens detaljplanebeslut. Kommunens undermåliga och ofullständiga planering underkändes då man missat väsentliga rättsregler, såsom strandskydd, alternativa lokaliseringsförslag och artskydd för bl.a. fridlysta djur. En rättsstat innebär frihet från godtycke för den enskilde. Vi måste värna om att yttranden vid samråd tas på allvar och skydda rätten att överklaga.

I den aktuella debatten i Riksdagen togs det även upp att Motala kommun lagt ned mycket pengar på Lalandiaprocessen. I en artikel i MVT den 2 april med rubriken ”Stora kostnader för Motala sedan Lalandia dragit sig ur” togs den ekonomiska sidan av det misslyckade projektet upp. Bland annat ställdes följande fråga: ”Borde man ha tagit höjd för överklaganden i kalkylen? ”. Frågan ställdes i anslutning till frågan om kommunen gjort några misstag. Det vi vill lyfta fram är hur okritiskt lokal media utgår från att det är överklaganden som skapar onödiga kostnader. Frågan i den aktuella artikeln i MVT borde i stället ha varit om Motala kommun tagit höjd för att det finns brister i beslutade detaljplaner som inte klarar en granskningsprövning i domstol.

Naturskyddsföreningen i Motala anser att överklagandena inte var orsaken till Lalandiaprojektets haveri utan att det är tydligt att det var kommunens brist på kunskap och kompetens att efterleva Plan- och Bygglagen, Miljöbalken, Artskyddsförordningen m.fl. lagar och rättsregler. Det är brister i kommunens egna processer man ska söka orsaken till det som resulterade i alltför långa handläggningstider och utdragen rättsprocess. Vi vill framföra att de värden och principer som gäller för demokrati och rättsstaten Sverige, även gäller för kommunerna. På Riksdagens och Regeringens hemsidor har vi hämtat följande citat som är aktuella i vår kritik:

Demokrati handlar inte bara om politiska beslut utan även om grundläggande fri- och rättigheter och skyldigheter …” och att demokrati också omfattar ”… åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna”. Låt oss värna om dessa principer i vår lokala debatt.

Naturskyddsföreningen i Motala
Opinionsgruppen
e.u. Roll Ström

För utskrift: Överklaganden orsakade inte utdragen process

#motala, #varamon, #lalandia, #samhällsbyggnad, #demokrati

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.