Strandskydd

Länsstyrelsens i Östergötland har utarbetat ett förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Motala kommun och sänt ut detta på remiss för att inhämta synpunkter för att bl.a. få in lokal kunskap om områdena.

Från och med 2015 har vi en ny lagstiftning angående strandskyddsbestämmelserna. Detta innebär att alla äldre beslut om utvidgat strandskydd blir ogiltiga och att nya beslut därför måste fattas om utvidgat strandskydd. Idag är t.ex. strandskyddet vid Vättern utvidgat till 150 meter i stället mot annars miniminivån 100 meter. Avsikten med de nya bestämmelserna är att Länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat strandskydd. Där nya beslut tas, ska det finnas ett långsiktigt behov för att säkerställa strandskyddets syften. Enligt Miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt:

  • Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
  • Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Strandskydd

Kärsby, Varamon, Motala
Foto; Rolf Ström

Den översyn som nu görs innebär troligen att det utvidgade strandskyddet blir mer differentierat än vad det är idag. Detta kräver mer lokal kunskap om de stränder som berörs av utvidgningen. I huvudsak innebär Länsstyrelsens förslag att strandskyddsområdena vid Vättern fortsatt ska vara utvidgade till 150 m upp på land. Även ett fortsatt utvidgat strandskydd för Boren föreslås.  Inom vissa områden med större avskärande bebyggelseansamlingar eller inom planlagda områden föreslås inget utvidgat strandskydd. I vissa områden, t.ex. med värden för frilufslivet eller områden med dokumenterat höga naturvärden, är förslaget att strandskyddet utvidgas ytterligare, upp till 300 m.

Länsstyrelsen har sänt ut förslaget till berörda markägare och s.k. innehavare av särskild rätt, för att de ska få yttra sig. Naturskyddsföreningen är också en intressent som nu via remiss får yttra sig och våra synpunkter ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 31 augusti 2014.

Naturskyddsföreningen i Motala tar tacksamt emot förslag och synpunkter angående ett framtida utvidgat strandskydd.

Förslaget från Länsstyrelsen kan du läsa i PDF-dokumenten nedan:

Länsstyrelsens förslag om utvidgade strandskyddsområden i Motala kommun
Kartor över föreslagna strandskyddsutvidgningar i Motala

Förslaget till utvidgade strandskyddsområden finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida.
Förslaget finns även tillgängligt på Östgötakartan.

Läs vårt remissvar: Remissvar avs utvidgat strandskydd