Biologisk mångfald

Naturskyddsföreningen i Motala vill tillsammans med Natursidan uppmärksamma värdet av en biologisk mångfald för en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar framtid genom våra aktiviteter.

22 maj – Biologiska mångfaldens dag

Fredag 22 maj 2020 kl. 17

Bioblitz är en intensiv biologisk inventering av ett specifikt område. Vi upptäcker fåglar, växter, insekter, spindlar, lavar och mossor och andra organismer i Bromma, norr om Varamon och kring stranden vid Electrolux-stranden. Vi rekommenderar att man cyklar dit!

Samling: vid tennisbanorna i Varamon, Motala

Ansvariga: Rolf Wedding och Gunnar Myrhede (MBF)
Aktiviteten anordnas tillsammans med Motala Biologiska Förening.

Praktisk naturvård som gynnar den biologiska mångalden

Det arbete som utförs på Soldatängen de senaste 25 åren har medfört en högre biologisk mångfald och en oas för rödlistade arter som tyvärr försvunnit i och med städernas framväxande, igenväxta hagar, ändrade bruksmetoder mm. Den rika floran, de krypande, flygande insekterna och de kvittrande fåglarna kopplade till ängsmarker är ett resultat av att marken brukats av djur och människor under en lång tid. Ängsmarker utgör en kulturhistorisk viktig naturbiotop i vårt landskap och tyvärr finns det inte många ängsmarker kvar. Desto viktigare att ta hand om de vi har!

Att bevara ängsmarker kräver en hel del arbetet – bland annat ska näring i form av gräs, löv, kvistar minimeras eftersom många av de blomsterarter som växer på ängsmarker inte tycker om för mycket näring. Under 2020 kommer det finnas flera tillfällen att praktiskt hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden på ängen genom kontinuerlig skötsel. Det krävs ingen tidigare kunskap eller föranmälan utan kom den gång det passar dig!

Vill du lära dig mer om ängsskötsel?

Vi startar en studiecirkel under 2020 där du får lära dig praktisk ängsskötsel. Du får en historisk tillbakablick om ängens betydelse och de arter som gynnas av slåtter. Studiecirkeln är kostnadsfri. Vi planerar att ha 5-10 träffar under året med start i februari med en inneträff. Vid övriga tillfällen är vi på Soldatängen. Ledare Rolf Wedding Anmäl dig till rolf.karin@telia.com eller 070-215 67 40

Historik Biologiska mångfaldens dag

2019 arrangerade Naturskyddsföreningen i Motala en bioblitz på Soldatängen. Bioblitz är en intensiv biologisk inventering. Totalt identifierades över 200 arter på mindre än 2 timmar.

2018 arrangerade Naturskyddsföreningen i Motala en föreläsning om värdet av ekosystemtjänster och hur gröna och blå värden kan integreras i staden för en mer hållbar stadsutveckling.

2017 genomfördes en cykel-utflykt till tätortsnära naturreservatet Sjöbo-Knäppan.

 

#BioMfDag