Träff med kommunen angående detaljplan för Gamla Motala verkstad

I morgon, tisdag 17 dec 2013, träffar vi kommunens tjänsteman/kvinna angående detaljplan för Gamla Motala verkstad. Följande frågor tas upp:

1. Hur ser ni på hur detaljplanen lever upp till de Nationella miljömålen, t.ex. Giftfri miljö. God bebygd miljö och grundvatten av god kvalitet, och vilka kompromisser ni anser att ni fått göra.

2. Hur har ni tänkt kring att exploatörer vid bygglov ska efterbehandla föroreningar och hur ska detta stämmas av med Länsstyrelsen? Finns t.ex. avtal upprättade redan? Finns mer detaljer kring ansvaret och exploatörens ansvar? Hur ser ni på ev. framtida konflikter med exploatörerna?

3. Hur förklarar ni att kommunens riskbedömning, inkl den fördjupade riskbedömningen, inte omfattar området öster om Verkstadsvägen och slänten ned mot Motala ström? Här går ju grundvattnet nedström med Motala ström som recipient.

4. Hur ser ni på flöden av föroreningar från de tre kulvertarna, Bergsättersån (dagvattnet) inbegripen?

5. Anser ni att ni uppfyllt försiktighetsprincipen vad gäller miljöbedömningen att detaljplanen inte anses medföra betydande miljöpåverkan?