Träff med kommunen idag, tisdag 17 dec 2013

Naturskyddsföreningen i Motala hade idag 0träff med två tjänstemän eller rättare sagt tjänstekvinnor från Motala kommuns Plan- och miljöförvaltning. Det var ett givande möte och tror att även kommunens representanter kan instämma i detta. Ärendet var detaljplan för Gamla Motala verkstad. Refererar i korthet delar av vårt samtal:

1. Kommunen försöker i möjligaste mån ta hänsyn till de olika nationella miljömålen som t ex Giftfri miljö och försöker relatera till riktvärden mm och väga in olika intressen och eknomin. Naturskyddaföreningens hållning är ju att för detta avsevärt förorenade område hade en miljökonsekvensberedning med aktivt samråd i den processen kunna förbättra beslutsunderlaget och miljöbedömningarna och framförallt förankra de olika avvägningarna som måste göras. Vi anmärkte på att riskbedömningen av Gamla Motala verkstad som föroreningsområde borde klassats om till risknivå Mycket hög risk, dels med tanke på den stora mängd föroreningen som finns i området (116000 ton) och därmed den komplexitet en eventuell sanering kan komma att medföra, dels av den anledningen att industriområdet ligger inom ett stadsskyddsområde mellan Göta kanal och Motala ström med avrinning i Östersjön. Kommunen säger sig ha diskuterat frågan med Länsstyrelsen i Östergötland och att man hos ansvarig enhet i länsstyrelsen inte anser att man har anledning att höja risknivån. Naturskyddsföreningen är starkt kritiska mot Länsstyrelsen i Östergötland i detta avseende och i sin roll att bevaka länets riksintressen som även omfattar angränsande Natura 2000-området utmed Göta kanal.  Med en högre riskklassning prioriteras problematiken kring hanteringen av föroreningarna, vilket vi befarar att länsstyrelsen vill undvika av något grumliga skäl. Det finns nog skäl att uppmärksamma Riksrevisionen på problemet med länsstyrelsens hantering och bevakning av riksintressen som så uppenbart negligeras.

2. De eventuella konflikter över ansvar mm dom kan dyka upp mellan kommunen och ev. nya exploatörer i verkstadsområdet diskuterades. Framföralllt pekade Naturskyddsföreningen på att den efterbehandling av föroreningar som sätts som krav vid bygglov kan bli väl så problematisk i framtiden. Att man genom förfarandet att lägga krav på efterbehandling till bygglovsansökan, som den nya Plan- och bygglagen nu medger, är att skjuta upp problematiken på framtiden. Oavsett detta framhäll vi att hänsyn till en framtida efterbehandling av föroreningar kan kräva tillstånd och av den anledningen och enligt försiktighetsprincipen ska då detaljplanen anses medföra betydande miljöpåverkan, och därmed ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Här hade kommunrepresentanterna en annan åsikt att MKB inte var nödvändig. Man hänvisade även att man i detaljplanearbetet förjer Plan- och Byggnadslagen men ser problematiken kring den parallella Miljöbalken.

3. Kommunen medger att den fördjupade riskbedömningen inte omfattats av området öster om Verkstadsvägen och slänten ned mot Motala ström. Man anser att området ligger utanför planområdet och att man därför inte behöver ta med detta. Man säger sig dock haft med området i den mer övergripande, generella bedömningen. Naturskyddsföreningen anser dock att området ska finnas med då man bedömer hur riktvärden för Mindre Kännbar Markanvändning påverkas. Mätning ska ske av grundvattnaet 200 meter nedström, vilket vi anser kommunen missat.

4. När det gäller föroreningar från de tre kulvertarna anser kommunen att man gått längre i förebyggande åtgärder än vad som stadgas i miljörätten. Bergsättersån (dagvattnet) har inte omfattats av detta men kommer förutsättningslöst undersöka problemet utan att i dagsläget lämna ett löfte om reningsåtgärd. Naturskyddsföreningen anser dock att åtgärder enligt kommunens vattenplolicy ska tas med redan vid detaljplaneringen. Pga den omfattande föroreningen med ca 1 ton tungmetaller per 7 år måste en rening prioriteras med tanke på riksintressen vid resipienten Motala ström och vattentäktsproblematik samt särskilda krav avseende Östersjön.

5. Vi diskuterade uppfyllandet av försiktighetsprincipen vid miljöbedömningen enligt miljöbalken och att processerna för behovsbedömning av detaljplanerna om de kan anses medföra betydande miljöpåverkan kan förbättras. Kommunen anser sig ha gjort vissa förbättringar, medan Naturskyddsföreningen anser att detta är ett väsentligt förbättringsområde för miljöarbetet inom kommunen.