Satsar Motala kommun på klimatet och miljön?

Debattartikel publicerad i MVT måndag 14 juli 2014

Svar till ”Motala satsar på bostäder”, MVT den 9 juli

karsby_bromma_s

Det är med förvåning vi läser kommunchef Peter Ingessons inlägg i debatten kring tillväxt och bostadsbyggande i Motala kommun.

Under rubriken ”Motala kommun satsar på bostäder”, försöker kommunens högste tjänsteman förklara hur kommunen arbetar med att nå ökat bostadsbyggande. Han nämner bl.a. att kommunen nyligen köpt in mark i Bromma för att få fram fler tomter i sjönära lägen.  Han nämner inget om de höga naturvärden som konstaterats för detta område. Han nämner heller inget om att området dessutom är klassat som riksintresse för turism, rörligt friluftsliv och naturvård.

Kommunchefens debattinlägg är kliniskt rent från klimat- och miljöfrågor. Kommunen saknar en fungerande miljöpolicy! Tyvärr är dessutom en del av kommunchefens information gravt vilseledande. Kommunens fastighetsförvärv i Bromma, som nämns i artikeln, består av mark planerat för fritidsbostäder och inget annat.  Man kan undra över om översiktsplanen verkligen är ett styrande dokument för kommunens ledning. Kärsby och E-Luxområdet anges i planen som områden utanför tätorten, som bedöms kunna erbjuda attraktiva bostäder.

I anslutning till detta redovisas i planen att förslagen inte utretts fullt ut, utan det finns uppenbara svårigheter och motstående intressen. Därför ska utredningar ske för projektets genomförande och miljöbedömning genomföras i inledningsskedet av planeringen.

Om kommunchefen läser på lite bättre kan han finna att sådana utredningar gjorts. Bland annat har en naturvärdesinventering och en miljöbedömning gjorts. I miljöbedömningen anges det att exploatering av permanentbostäder i området innebär betydande miljöpåverkan. Följer man översiktsplanen, kommunens styrdokument, ska inte någon detaljplaneläggning fullföljas för bostadsobjekt som visar sig kunna medföra en betydande miljöpåverkan, utan planläggningen bör lämpligen avbrytas.

Naturskyddsföreningen har i artikeln ”Lägg ner planerna” för Kärsby och Bromma, begärt svar från Motalas politiker om de före kommunalvalet kan ge löftet att omgående lägga ner planerna för permanentbostäder i Bromma/Kärsby.

 

Hittills har vi inte fått någon kommentar från någon politiker över vårt debattinlägg. ”Översiktsplanen skall främja en långsiktig hållbar utveckling – miljömålen skall ges genomslag” – detta var den övergripande inriktning som Kommunfullmäktige angav inför arbetet med senaste översiktsplan.

Vi tycker väl att någon av alla de 210 politiker, som kandiderar till kommunfullmäktige, ska ha mål i mun och kunna berätta hur man idag ser på våra klimat- och miljöfrågor inom samhällsplaneringen i Motala. Vad betyder klimatet och miljön för er idag och gäller tidigare beslut om långsiktigt hållbar utveckling där miljömålen får genomslag?

Rolf Ström
styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Motala

Läs mer om Kärsby och Bromma området genom att kicka här!