Grattis till bästa naturvårdskommun i Östergötland!

Kärsbyåns utlopp i Vättern
Kärsbyåns utlopp i Vättern med E-lux-områdets strand i bakgrunden.

Vi i Naturskyddsföreningen lokalt vill passa på att gratulera Motala kommun till en fin nionde placering i rankingen av Sveriges bästa naturvårdskommun. Kommunekologen Henrik Sandberg och övriga medarbetare som arbetar med Motalas naturvård har all anledning att glädjas åt denna placering, som dessutom innebär bästa naturvårdskommun i Östergötland. Kommunen har gjort fina satsningar på att inventera och kartlägga varierande naturtyper med olika värden för den biologiska mångfalden.

Kommunens handlingsprogram för naturvården och friluftslivet är innehållsrikt och väl dokumenterat. Naturvården i Motala utmärker sig dessutom att vara ett arbete som också realiseras så att planerna och programmen inte endast stannar vid att vara skrivbordsprodukter. I jämförelse med många andra kommuner, där det saknas både mål, handlingsprogram och skötselplaner för tätortsnära skogar, är såldes Motala kommuns placering välförtjänt. Som vi ser det är detta dock endast en början för att de nationella miljömålen ska uppnås. Motala kommun har emellertid lagt en god grund för ett fortsatt modernt utvecklat naturvårdsarbete.

Målet för alla kommuner är att leva upp till sitt ansvar för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för sina invånare och kommande genrationer, det syfte som så väl uttrycks i Plan- och bygglagens inledande bestämmelser. Tillsammans kan vi alla i Motala hjälpas åt att utveckla kommunen vidare till en attraktiv kommun för ekoturism och en självklar plats att bosätta sig i. Närliggande utmaningar är att öka avsättningen av mark med värdefull naturmiljö och skapa ett hållbart och långsiktigt skydd i form av naturreservat.

Vi vill ta Råssnäsudden som ett sådant exempel där området bör ges ett mer långsiktigt skydd i form av naturreservat. Ett annat lika aktuellt område är Kärsby och Bromma, där vi anser att ytterligare exploatering är olämpligt ur naturvårdssynpunkt. Området inkluderar Kärsbyåns Natura 2000-område och omgivande nyckelbiotopklassade skog samt blandlövskogen vid Elux-området i Bromma som efter inventeringar konstaterats inneha mycket höga naturvärden. Dessa områden är riksintresse för naturvård och friluftsliv.

För delar av den naturvärdefulla blandlövskogen vid Elux-området gäller en byggnadsplan för fritidsbebyggelse sedan 1957, men här har kommunen full rådighet över markanvändningen såsom markägare. Den mark där fritidsbebyggelse ännu inte kommit till stånd bör jämte Kärsbyån med omgivande nyckelbiotopklassade skog ges ett långsiktigt hållbart skydd och avsättas till naturreservat. Området bör även kompletteras med ett utökat strandskydd. Behåll den miljövänliga kursen och tätplatsen!

Inger Lundqvist, ordförande i Naturskyddsföreningen Motala
Göran Toss, ordförande i Naturskyddsföreningen Östergötland