Pressrelease – remissvar utvidgat strandskydd

Naturskyddsföreningen i Motala har lämnat ett remissvar angående Länsstyrelsens Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Vättern och Boren i Motala kommun  

I korthet:

Naturskyddsföreningen anser att Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandsydd är väl motiverat och avvägt med stöd av gällande lagstiftning, men vi vill komplettera förslaget med utvidgat strandskydd för de båda områdena Djurkälla, Kärsby och Bromma samt Råssnäsudden vid sjön Vättern.

 

För Djurkälla, Kärsby och Bromma anser vi att strandskyddet för landområdet ska utvidgas med 300 meter och våra skäl huvudsakligen syftet att trygga framtida tillgång för allmänheten till detta strandområde i norra Varamon och samtidigt skydda dess höga naturvärden. Vår motivering är i korta drag, stärkt skydd för Natura 2000-området vid Kärsbyån, relevanta riksintressen för ett välbesökt, uppskattat frilufts- och rekreationsområde som dessutom är tätortsnära och ekologiskt känsligt utan annat områdesskydd. Området är dessutom en viktig passage till naturen, med Djurkällaplatån och vidare in mot ödebyskogen i norr.

 

Naturskyddsföreningen framför kritik mot i närtid fattade beslut om dispens avseende exploatering vid fastlagt fornminnesområde vid Kärsbyån utan genomförd arkeologisk undersökning samt felaktig tolkning av bebyggelse vid E-luxområdet där byggnation enligt plan är avsedd för friluftsbad men betraktas i kommunens detaljplandedokument (ännu inte antagen) som fritidsbostäder. Vidare framför vi kritik mot att kommunen övertolkat gällande översiktsplan och inte följt i planen fastlagda principer att inte fullfölja detaljplaneläggningen då planen visar sig kunna medföra en betydande miljöpåverkan.

 

Naturskyddsföreningen anser även att ett utvidgat strandskydd bör fastställas för Råssnäsudden. Här finns inga pågående utredningar för exploatering, men vi tycker att denna självklara plats för friluftsliv och rekreation ska ges ett bättre långsiktigt skydd på motsvarande sätt som Länsstyrelsen föreslagit för Mariebergsudden.

Vårt yttrande (Dokument i PDF-fil): Remissvar angående utvidgat strandskydd Motala kommun

 

Bil 1_Utvidgat strandskydd Djurkalla Bromma Karsby NSF

Bil 2_Utvidgat strandskydd Rassnas NSF

Bil 3_Utdrag ur Protokoll plan- och miljönämnden 2012-04-12 PMN§65