Utebliven miljödebatt i Motala

Strandskydd

Kärsby, Varamon, Motala
Foto; Rolf Ström

Följande debattinlägg i Motala Vadstena Tidning publicerades idag, 20140912

Utebliven miljödebatt i Motala

Naturskyddsföreningen har under valrörelsen försökt väcka en miljödebatt om kommunens exploateringsplaner i Djurkälla, Kärsby och Bromma. Området utanför tätorten utgör ett riksintresse för natur och friluftsliv. Olika inventeringar och utredningar visar att det är olämpligt att bygga i området. Attraktiva alternativ för bostäder saknas inte i kommunen.  Förutom negativ klimatpåverkan med ökad trafik skadas en värdefull natur och rik friluftsmiljö. Varför gynna ett fåtal och förstöra för många? Förutom ett vackert öppet landskap över land och vatten samt en värdefull natur, är trakten också rik på både geologiska lämningar från förhistorisk tid och kulturhistoriska lämningar från medeltid.

Bemötanden av våra debattinlägg lyser med sin frånvaro trots pågående valrörelse. Man tycks inte vilja debattera och förankra sina planer hos motalaborna. Politikerna tar inte chansen till att skapa legitimitet för sina exploateringsplaner. Det kanske finns grumliga skäl för detta, vem vet? Under torsdagen förra veckan då Kjell Fransson (Fp) och Kerstin Lundberg (V) deltog i valduell i P4 Östergötland fick vi äntligen fram några synpunkter. Naturskyddsföreningen ställde då frågan om det inte är bättre miljöpolitik att använda Trafikverkets kompensationspengar för broavgifter till cykelvägar till Nykyrka och Vadstena, i stället för att bygga en avfart från riksväg 50 mot planerat bostadsområde vid Bromma. Det svar vi fick av Kjell Fransson (Fp) var att han tyckte cykelvägar också var viktiga, men att området i Bromma/Kärsby är väldigt attraktivt och sjönära. Därför har kommunen köpt in detta område för att se om det går att exploatera. Han menar att det går att kombinera permanentbebyggelse i området och samtidigt ta hänsyn till de naturvårdsintressen som finns. Kerstin Lundberg (V) säger samma sak och pekar på den stora inflyttningen som kräver bostäder. Ingen nämner alla de alternativ som finns. Det faktum att man tar Trafikverkets pengar för cykelvägar och i stället satsar på anläggningar för bilarna i st ället bortser man i från. Genom att kommunen köpt in E-luxområdet vid Bromma tycks det finnas ett samförstånd att ”offra” detta fina område och bjuda ut detta till de som har råd. Att Motala mister något av sin attraktivitet genom att skyddsvärd natur asfalteras och bebyggs, rimmar dåligt med att skapa ett långsiktigt hållbart Motala. Innan valrörelsen helt är till ända ställer vi oss frågan: finns det någon politiker i Motala som ställer upp för miljön och inte kompromissar bort den?

Undertecknad Rolf Ström, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Motala

Läs med om Bormma/Kärsby