Synpunkter på Planprogram, Motalavikens Södra Strand

Nedanstående synpunkter har sänts den 20/1 2017 till Kommunledningsförvaltningen/ Samhällsbyggnad i Motala kommun:
Naturskyddsföreningen i Motala instämmer i att Södra stranden har en potential att ge södra delen av Motala ett statuslyft med knutpunkt vid Gästisparken och ett fint utvecklat bostadsområde med mindre handelsverksamhet. Utmaningen är dock stor och komplex då tidigare industriell markanvändning skapat föroreningar i området och dubbelspårig järnväg orsakar bullerproblem och barriär sydost om programområdet. Vi vill framföra följande synpunkter på planprogrammet:

Grönstruktur
Vi ser inriktning att utgå från att behålla och utveckla områdets befintliga grönstrukturvärden som positiv. Förslaget att spara och förstärka vassruggar och strandvegetationen gynnar svarthakedoppingens häckning och detta ser vi också väldigt positivt på.

Dagvattenlösningar
Vi stödjer förslaget på öppna dagvattenlösningar och tycker att detta ska ges hög prioritet. Som anges i planprogrammet bör en dagvattenutredning initieras inför detaljplaneskedet.

Exploatering i och på vattnet
Vi stödjer att bryggor i småbåtshamn finns kvar och utvecklas samt att en sjömack finns kvar i området är väl ganska naturligt för området, men vi sätter ett starkt frågetecken till förslaget om vattenvillor och kallbadhus. En etablering av vattenvillor kräver tillstånd om vattenverksamhet och ställer krav på vattendjup. Dagens mycket låga vattennivå i Vättern visar på att vattennivåer kan variera kraftigt och att effekterna av klimatförändringen bör beaktas i planförslaget. Vi anser det onödigt med denna utmaning att etablera vattenvillor för en väldigt liten exklusiv grupp med detta boendeintresse. Detsamma gäller det planerade kallbadhuset. Det nämns att om detta ska bli möjligt krävs vidare geotekniska- och markmiljöundersökningar. Att bygga kallbadhus i Vättern med bassänger om vattenkvaliteten skulle visa sig vara dålig, anser vi helt meningslöst. I planen måste man ta gällande skydd som avses enligt Natur 2000-området på allvar. Allt vattenarbete kräver att det föreligger ett väsentligt allmänt intresse.
I programmet, sid 48, anges att frågan om strandskyddsdispens behöver lyftas för alla nya exploateringar på vattnet. Vår uppfattning är att alls exploatering i eller på vattnet, som är ett Natura 2000-område, kräver tillstånd både från Länsstyrelsen och den myndighet som prövar tillståndsfrågan för vattenverksamhet. Förutom de riksintressen som finns i området är dessutom vattnet och 50 meter från sjökanten en del av Vätterns vattenskyddsområde. Vi vill också påpeka att det är kommunen som innehar bevisbördan för att vattendirektivet uppfylls.
Vår rekommendation till kommunen är att man i möjligaste mån undviker exploatering i och på vattnet och koncentrerar sig på att få tillstånd för all övrig byggnation och utveckling om man ska klara programmet i rimlig tid och till rimlig kostnad.

Kollektivtrafik, gång- och cykelbanor mm
Vi stödjer programmets förslag på att satsa på säkerhet och tydlig skyltning när det gäller gång och cykelbanor. Detta bör ges en hög prioritet. Det är bra att frågan om kollektivtrafiken och lösningar att göra detta mer tillgängligt. Med tanke på begränsningarna av p-platser i området, bör en bra lösning för att kunna ta sig till och från området via kollektivtrafik, prioriteras. Vi föreslår en översyn av kollektivtrafiklösningarna där även Dynudden och Södra Freberga inkluderas. Utredningen skulle med fördel kunna startas upp redan i år.

Social hållbarhet
Förslaget att utveckla och förfina de allmänna ytorna är bra och vi stödjer detta förslag att låta Gästisparken och grönstråket längs vattnet bli en plats för alla. Detta skulle gynna hela Motala och köra orten än mer attraktiv. Vi tycker att en café-plats för fika och samtal samt avnjutning av den fina utsikten över Motalaviken bör vara en del i den strandnära byggnationen.

Teknisk försörjning
Det föroreningsproblem som sticker ut är föroreningen trikloretylen (tri) som finns i området och där källan är svår men viktig att hitta. I programmet anges det att ”innan tri-föroreningen har undersökts, avgränsats och åtgärdats kan man inte gräva för anslutningsledningar till vatten och spillvatten…”. Det föreslås därför att föroreningssituationen är ordentligt utredd innan ny bebyggelse uppförs. Detta anser vi inom Naturskyddsföreningen bör lyftas fram än mer och vi kräver att den föreslagna utredningen sker med transparens och stor öppenhet.
Vi stödjer förslaget att förorda värmepump, solfångare, passivhus med värmeväxlare och dylikt om inte uppvärmning via fjärrvärme går att ordna för området.

Buller
I programmet konstateras att det är tågtrafiken som är helt dominerande för trafikbullernivåerna i området. Det är därför viktigt att krav ställs på Trafikverket, som är ansvarigt för detta buller, att förstärka det befintliga bullerskyddet längs med järnvägen i planområdet.

Farligt gods
Med tanke på den stora volymen gods som går på järnvägen och som därmed för med sig en stor volym farligt gods, är det givetvis viktigt att tillämpa en seriös och utvecklad riskmodell som t.ex. ett antal länsstyrelser, dock ej Östergötland, tagit beslut om i en riskpolicy. Även här önskar vi stor öppenhet och transparens då det föreligger risk för allvarlig olycka vid transporter av farligt gods längs järnvägen. Detta bl.a. för att öka medvetenheten om dessa risker så att var och en ska kunna beakta risken med farligt gods på järnväg genom Motala.

Motala den 2017-01-20
Naturskyddsföreningen Motala
Inger Lundqvist, ordförande
Line Holgerson, vice ordförande
Rolf Ström, styrelseledamot

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.