Planerna för bostadshus i Hamnområdet i Motala

Naturskyddsföreningen i Motala har lämnat sitt yttrande angående förslaget om bostadshus på hamnparkeringen, se tidigare inlägg. Här följer en kort sammanfattning av vårt yttrande.

STRANDSKYDDET
Med ”Laglig grund för att upphäva strandskyddet saknas” menar vi att kommunen inte kommer att kunna upphäva strandskyddet. Därmed kommer ingen byggnation tillåtas på hamnparkeringen. Kommunen bör därför lägga ned projektet omgående.

RIKSINTRESSEN
Eftersom man inte får bygga på hamnparkeringen då strandskyddet inte tillåter detta, borde all annan argumentation mot en stor byggnad på hamnparkeringen vara överflödig. Men övrig argumentation förstärker platsens vikt i Motalas unika stadslandskap så det är viktig med denna breda argumentation för att synliggöra en mycket felaktig planering. De starka riksintressen som finns för området motverkas kraftigt med en stor byggnad på hamnparkeringen. Riksintresset för turism och rekreation samt riksintresset för kulturmiljövården är de intressen som påverkas mycket negativt. Området som planeras för bostadsbyggnation utgör en del av den solfjädersformade stadsplan och en del av Göta kanal, som Baltzar von Platen en gång var upphovsman till. Dessutom är hamnparkeringen en central och viktig evenemangsplats för Vätternrundan, Broloppet med flera evenemang som får väsentligt försämrade förutsättningar.

ÖVERSIKTSPLAN & CENTRUMVISION
En bostadsbyggnation i hamnområdet finns heller inte med i vare sig kommunens översiktsplan från 2006 eller i Visionen Motala centrum 2025, som kommunfullmäktige fastslagit. Tvärt om! I översiktsplanen och även visionen, är det satsningar för besöksnäring/turism och skyddet av kulturmiljön som sägs vara överordnat alla andra intressen. Det finns inget i beslutade plan och vision som talar för ett bostadshus i hamnområdet.

JÄV OCH ILLOJAL MAKTANVÄNDNING?
Vi har i vårt yttrande skrivit att detaljplaneförslaget är ”ensidigt och tendentiöst”. Med det menar vi att den föreslagna detaljplanen mer är lik en partsinlaga. Ett seriöst detaljplaneförslag ska vara framlagt efter principer som opartiskhet, saklighet och likabehandling eftersom det är fråga om en offentligrättslig process, d.v.s. en myndighetsutövning. Därför är vår kritik mot själva planprocessen viktig och allvarlig i sammanhanget. Vi ifrågasätter det rättsliga i kommunens markanvisningsavtal med BoTrygg Bygg AB, där man i avtalet skriver ”För framtagandet av förslag till detaljplan ska en konsult att anlitas, vilken ska godkännas av kommunen”. I nästa stycke står det ”Förslaget skall upprättas i samråd med samhällsbyggnadsenheten…” osv. Man avtalar således med BoTrygg Bygg AB att de ska ta fram detaljplaneförslaget. Visserligen ska sedan förslaget beredas och gå till samråd, men detaljplaneprocessen inleds med att detaljplaneförslaget tas fram. Som vi ser det, strider detta mot svensk lagstiftning och skulle kunna betraktas som illojal maktutövning. Man får inte överlåta handläggningen av myndighetsutövningen till någon annan, vilket man gör genom att BoTrygg får rollen som handläggare. Detta innebär ju att den motpart som kommunen förklarat sig villig att sälja mark till under premissen att en detaljplan med tillåtelse av bostadsbyggnation kommer till stånd inom avtalad tid, är den som tar fram planen. Detta anser vi bör ses som jäv med risk för otillbörlig hänsyn i myndighetsutövningen. En helt annan sak vore om kommunen själv upphandlat en konsulttjänst för att ta fram ett förslag till detaljplan och som kommunen själv är med och bereder. Med den lösning kommunen valt frångår man dessutom offentlig upphandling av konsulttjänsten. Vi är bekymrade över detta och har I vårt yttrande skrivit att ”vi anser frågan viktig och att kommunen redogör för sin syn på rättsläget i denna fråga”. Vi väntar med att få ett svar från Motala kommuns företrädare.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.