Öppet demokratisk samhälle

Den kommande mandatperioden 2022-2026 kommer att bli avgörande för Motalas möjligheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Inför kommunalvalet i Motala undersöker Naturskyddsföreningen i Motala de lokala partiernas hållning i några viktiga lokala frågor via en valårsenkät som sänts ut till samtliga partier representerade i Motala Kommunfullmäktige. Vi ser framförda frågor och svar som en början på en lokalt demokratisk miljödiskussion för kommande mellanvalsperiod. Vi börjar denna diskussion med frågan om ”Öppet demokratiskt samhälle” som vi ser som en förutsättning för en smidig och effektiv klimatomställning.

Fråga nr 6 i vår enkät:

Den statliga demokratiutredningen gjorde en undersökning som visade att endast 15 % av väljarna ansåg sig ha något inflytande på de politiska besluten mellan valen. Grunden för ett demokratiskt samhälle och en långsiktigt hållbar utveckling är medborgarinflytande och öppna politiska processer, där det allmännas intressen sätts i första rummet. Naturskyddsföreningen anser att ett aktivt arbete hos Motala kommun med utveckling av demokratiska processer, öppenhet och delaktighet som även fungerar mellan valåren är en nödvändighet. Därigenom genomförs även Agenda 2030:s mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, samt mål 17 Genomförande och partnerskap. Förslag till konkreta åtgärder:

  • Inför en antikorruptionspolicy för Motala kommuns politiker, anställda och samarbetspartners.
  • Stöd bildandet av en politisk oberoende organisation/intresseförening för samverkan mellan kommunen och civilsamhället. Hur ställer sig ert parti till ovanstående förslag?

SVAR/KOMMENTARER: 

Centerpartiet: Delvis positiva

Motivering:

  1. antikorruptions policy är en god idé. det beskrivs i viss mån i Finanspolicys som är antagen – men det kan förbättras
  2. bildandet av en politisk oberoende organisation/ intresseförening är vi tveksamma till. Redan samverkar kommunen med en mängd sådan organisationer; idrottsföreningar, andra intresseföreningar, osv.

Moderaterna: Varken positiva eller negativa

Motivering: Vi ser inte behovet av en antikorruptionspolicy men givetvis skall vi lyfta frågan internt. Vi har även en visselblåsarfunktion för att säkerställa att oegentligheter stävjas. Vi arbetar även enligt rådande lagstiftning och verkar för transparens i våra beslut. Rörande en oberoende organisation som skulle stödja samverkan mellan kommun och civilsamhälle så anser vi att vi har goda strukturer för samverkan med civilsamhället när det gäller såväl fritid som näringsliv och vi medverkar gärna då föreningar kontaktar oss för samtal. Att finansiellt stödja en intresseförening för samverkan är inte ett kommunalt uppdrag, däremot ställer vi gärna upp och samtalar och samverkar med en sådan organisation

Miljöpartiet: Mycket positiva

Motivering: Ett fungerande demokratiskt samhälle bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan offentliga, privata och civila aktörer. För oss i Miljöpartiet är det en självklarhet att det ställs hårda krav på transparens på politiska beslut, tjänstemannautövning och avtals som sluts mellan offentliga och privata aktörer. Vi har exempelvis motionerat om en oberoende visselblåsarfunktion inom kommunens verksamhet, innan det kom fram som lagförslag. Samverkan och en god dialog mellan kommun och civilsamhälle är oerhört viktig, inte minst i frågor där man är oense. Vi anser därför att förslaget om att bilda en politisk oberoende organisation/intresseförening för samverkan mellan kommunen och civilsamhället är ett bra förslag.

Vänsterpartiet: Delvis positiva

Motivering: Policys som blir hyllvärmare är inget vidare, här krävs ett kontinuerligt arbete. Kommunen har vissa organisationer för samverkan mellan kommunen och civilsamhället, t.ex. råd för funktionshindrade och pensionärsråd. Vi har för vår del inget emot att detta utvecklas med t.ex. ungdomsråd eller liknande. Även på naturskyddsområdet borde det gå att få till någon form av regelbundenhet i kontakterna.

Socialdemokraterna: Delvis positiva

Motivering: Vi ser det som viktigt att motverka korruption och stärka demokratin i samhället, där kan en antikorruptionspolicy vara bra. Vi Socialdemokrater tror på folkrörelsedemokratin och människors drivkraft att förbättra och stärka det demokratiska samhället. Om det bildas en politiskt oberoende organisation vars syfte är att stärka samverkan mellan kommunen och civilsamhället skulle det vara positivt. Däremot ska inte kommunen eller de politiska partierna vara delaktiga i skapandet av en sådan organisation. Vi anser att kommunen där det är relevant ska arbeta aktivt för att stärka sin samverkan med civilsamhället och vi anser att det är viktigt att de enskilda politiska partierna har bra kontakt med övriga föreningslivet på eget initiativ.

Kristdemokraterna: Delvis negativa

Motivering: Det behöver bli lättare att ta politiska förtroende uppdrag. Inte svårare som kan vara en risk med mer regler kring politiker. Vi behöver stärka demokratin genom befintliga strukturer. Vi löser inte problemen genom att införa ännu en organisation.

Liberalerna: Både mycket positiva och delvis positiva

Liberalerna har varit mycket aktiva i att införa Agenda 2030 i Motala kommun. Vi har t.o.m. lagt motionsförslag för detta till vår egen riksorganisation som vi fick bifall för. Självklart är vi positiva till en antikorruptionspolicy. Det andra förslaget om bildandet av en politisk oberoende organisation / intresseförening är vi tveksamma till hur det ska organiseras, men vi tar gärna en diskussion och mer information om detta.

Länk till vår fullständiga enkät med 7 frågor: https://motala.naturskyddsforeningen.se/valar-2022/valarsenkat-2022-naturskyddsforeningen-i-motala/

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.