Länsstyrelsen beslutar i strid mot gällande rätt

Länsstyrelsen har beviljat förvärvstillstånd för bostadsbyggnation på jordbruksmark i Djurkälla i strid mot gällande rätt

Motala kommun har efter millennieskiftet strävat efter att utvidga tätorten norrut, utmed Vättern. Man avser att förändra vår 11 000 åriga Vätternbygd genom att införa stadskvarter, asfalterade gator, villor och radhus.  Exploateringen, där östra delarna av Djurkälla står först i tur, kommer kraftigt att förändra det tätortsnära odlingslandskapet utmed Vättern. Motalas Vätternbygd är anknuten till ensamliggande storgårdar med herrgårdskaraktär såsom Bromma och Kärsby närmast nuvarande tätort. Väster ut följer Djurkälla, som är en ovanligt stor slättby med storslagen utsikt mot Vättern. Tack vare tidigare generationer har den unika bygden bevarats med sparsamt genomförda exploateringar. Området har stor betydelse för rekreation och friluftsliv.

Efter ca 15 års planarbete antog kommunfullmäktige 2021 ett detaljplaneprogram. Planen bygger på tätortsutbyggnad med bostäder och kvarter som byggs på jordbruksmarken i programområdet. Naturskyddsföreningen i Motala med flera sakägare motsätter sig att landskapet förstörs och att jordbruksmarken exploateras trots att det finns många alternativa markområden i kommunen samt att klimatet och flera riksintressen skadas eller påverkas mycket negativt.

Detaljplaneprogrammet har lyfts in i Översiktsplan-2040 som antogs i juni 2022. Någon utredning av rimliga alternativ för bostadsbyggnation på annan mark har inte presenterats varken i översiktsplanen eller i detaljplaneprogrammet.

I juni 2022 förvärvades marken i östra Djurkällaområdet av Riksbyggen. För att en juridisk person ska få förvärva jordbruksmark ställer Jordförvärvslagen (JFL) villkor som ska behandlas restriktivt. Det villkor som enligt JFL är aktuellt i detta fall är, att den aktuella egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk. Detta kan dock enligt rättspraxis endast bli aktuellt i ett sent skede i planprocessen eftersom det ska finnas en stabilitet för en ändrad användning av marken och att det ska vara klarlagt att marken är avsedd för annat än jordbruk. Det krävs att fastigheten omfattas av en detaljplan.

Riksbyggen begärde i juni 2022 förvärvstillstånd för fastigheten Motala Djurkälla 10:62, på ca 28 ha. Länsstyrelsen biföll ansökan och beviljade förvärvstillstånd. Beslutet motiverades enligt följande: ”Inga hinder för att bevilja förvärvstillstånd bedöms finnas. Fastigheten motsvarar enligt lagakraftvunnen översiktsplan ett område planerat för ny stadsbebyggelse”. Länsstyrelsen beslutade utan att en detaljplan har tagits fram. Detta betyder att Länsstyrelsen anser att ändringen av den aktuella egendomens ändamål är fullt ut klarlagd genom översiktsplanen. Frågan är då hur den statliga myndigheten ser på det övriga detaljplaneprogrammet med jordbruksmark i Bromma och Kärsby. Där föreslås också jordbruksmark att bebyggas med bostäder? Hur ska Länsstyrelsen då kunna lämna objektiva råd och rekommendationer i den fortsatta planprocessen? Länsstyrelsen ska ju även där bevaka riksintressen samt i övrigt företräda och samordna statens intressen? Är det så att Länsstyrelsen även anser att föreslagna markändringar för jordbruksmark inom hela programområdet är klarlagda genom översiktsplanen? Vi anser att detta aktuella förvärvsbeslut är både olyckligt och felaktigt samt blir ett allvarligt hinder i den fortsatta planprocessen.

Naturskyddsföreningen i Motala, styrelsen

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.