Länsstyrelsens kommenterar vårt debattinlägg

Vy från Åvik, Notvarpsstigen

Länsstyrelsen lämnade följande kommentarer till Naturskyddsföreningen i Motala’s debattinlägg om felaktiigt förvärvsbeslut som publicerades 2023-02-25:

Publicerat i MVT.se den 1023-02-25. Länsstyrelsen svarar:

”Det krävs fler beslut och prövningar innan området kan bebyggas”

I Sverige är det, genom plan- och bygglagen, kommunerna som ansvarar för planläggning och byggande. Här ingår att göra avvägningar för hur ett markområde bäst ska användas. I kommunens översiktsplan redovisas och förankras dessa avvägningar.

Kommunernas markanvändningsplaner kan stoppas av Länsstyrelsen baserat på de så kallade överprövningsgrunderna i plan- och bygglagen. Hit hör riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellankommunal samordning, strandskydd samt människors hälsa och säkerhet.

I Länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen framgår om det finns intressekonflikter mellan kommunens avsikter för bebyggelseutvecklingen och överprövningsgrunderna. Miljöbalkens skydd för brukningsvärd jordbruksmark, som även tillämpas vid planering enligt plan- och bygglagen, är dock inte en av dessa överprövningsgrunder utan i den frågan ansvarar kommunen för de avvägningar som görs.

Jordförvärvslagen syftar i första hand till att behålla en balans mellan juridiska personers och fysiska personers ägande av produktionsmedlen jord och skogsmark på nationell nivå. I praktiken innebär bestämmelserna också att det är möjligt att förhindra markförvärv i spekulativt syfte eller exploateringar som inte är demokratiskt förankrade.

I ärenden av detta slag gör Länsstyrelsen en noggrann bedömning av huruvida fastigheten verkligen omfattas tydligt av en kommuns demokratiskt antagna och lagakraftvunna översiktsplan eller inte. Är det otydligt kan inte ansökan beviljas.

I detta fall har Länsstyrelsen bedömt att det finns en tillräcklig tydlighet i kommunens planering tack vare den nyligen antagna översiktsplanen. Här vill vi påpeka att jordförvärvslagen och dess regler om markförvärv inte är samhällets egentliga instrument för fysisk planering och markhushållning – i den frågan sker styrningen vid tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen.

Det beslut som insändarskribenten syftar på innebär således inte ett slutligt ställningstagande om att markområdet får bebyggas på ett visst sätt utan det klargörs vid kommande detaljplaneläggning, bygglovsprövningar och övriga eventuella beslut enligt annan lagstiftning.

Länsstyrelsen har mycket stor respekt för både lagstiftningens avsikter för hushållningen med jordbruksmark och kommunernas ansvar för planläggning för bland annat bostadsförsörjning, vilket i många fall inbegriper komplicerade avvägningar. I det aktuella beslutet, såväl som i all övrig myndighetsutövning, ska vi också hålla oss inom de ramar som respektive lagstiftning ger.

Susanne Boe Skåmedal, Enhetschef för Enheten för landsbygd, Länsstyrelsen Östergötland

Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Östergötland

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.