Öppet brev till Andreas Carlsson, infrastruktur- och bostadsminister

Den 8 februari debatterades interpellation 2023/24:439 av Riksdagsman Johan Andersson (S) ställd till Stadsrådet Anders Carlson (Kd), vilket gällde frågan om statsrådet var beredd att sätta tidsgränser för överklagandeprocessen för att på så sätt underlätta för etableringar av nya anläggningar.

Skälet till interpellationen angav Johan Andersson vara att Lalandia a/s den 21 januari meddelat att de beslutat avbryta sina etableringsplaner i Motala och inte förlänga det markavtal som gått ut, med hänvisning i huvudsak till för långa handläggningstider. I interpellationsdebatten anges den långa processen med överklaganden som en del av grundproblemen. Orsaken till de många överklaganden som inkom togs inte upp i debatten. Enligt vår uppfattning inom Naturskyddsföreningen i Motala ligger den huvudsakliga förklaringen till den mycket långa rättshanteringen, i kommunens undermåliga och ofullständiga planering. En annan väsentlig förklaring till den långa rättsprocessen är troligen att implementeringen av EU-lagstiftningen inte skett i tillräcklig omfattning. Detta är den huvudsakliga anledningen till att sakägarprövningen tog två år, en alldeles för lång tid. Har inte rättsväsendet klart för sig vem som får överklaga, kan man heller inte förvänta sig att allmänheten har kunskapen om vilka som har rätt att överklaga. Brister i den statliga hanteringen att implementera EU-reglerna och informera detta vidare till medborgarna, är sannolikt en viktig delförklaring till det stora antalet överklaganden.

När vi ser till kommunens egna process i Lalandiaprojektet, noterar vi att det tog 2,5 år, från mitten av 2014 fram till december 2016, då en avsiktsförklaring avseende Lalandias etablering i Motala presenterades för allmänheten. I april 2017 presenterades ett markanvisningsavtal och köpeavtal. Här framkom det att Lalandia planerade en Aquadom till vilken en kommunal simhall skulle integreras samt uppförandet av 550 semesterbostäder. Under 2017 och 2018 togs fem detaljplaner fram och därefter startade en lång rättsprocess. Av de fem detaljplanerna prövades fyra detaljplaner av mark- och miljödomstol, varav tre planer upphävdes enligt domslut. Överklaganden för den detaljplan där badanläggningen med simhall mm skulle anläggas, fick avslag av mark- och miljödomstolen. Denna plan prövades av Mark- och miljööverdomstolen, som upphävde detaljplanen. De två detaljplaner, som mark- och miljödomstolen i domslut upphävt, överklagades av kommunen till Mark- och miljööverdomstolen. Även denna detaljplan upphävdes. Fyra av de fem detaljplanerna kommunen tagit fram och antagit upphävdes således. I domarna framgår bland annat att planområdet omfattar strandskyddad mark, där kommunen inte redovisat tillräckliga skäl för att upphäva strandskyddet och att alternativa lokaliseringsförslag saknas. Andra skäl för avslagen och upphävda planer har varit att det inte gjorts tillräckliga utredningar bland annat beträffande artskydd och då har särskilt fridlysta fladdermöss angivits samt att kommunen inte har visat att den planerade markexploateringen inte riskerar att påverka den ekologiska funktionen.

Vi kan även nämna att den femte detaljplanen aldrig prövades av domstolen då sakägare inte kom in i tid med sin överklagan. Rättsutfallet visar emellertid klart att det sannolikt är kommunen och dess planprocess, som är den egentliga orsaken till den långa rättsprocessen. De som överklagat har fått rätt i domstolen och därmed kan anses skyddat värdefull mark från exploatering mot gällande lagstiftning. Tyvärr visar kommunen brister och okunskap i gällande rätt, vilket åsamkar kommunen högre risk och onödiga kostnader som finansieras av skattemedel.

Med ovanstående redogörelse vill vi visa att ett beslut, att sätta en tidsgräns för överklagandeprocessen eller minska kretsen sakägare med möjlighet att överklaga, är fel väg att gå. Dessutom skulle sådana åtgärder bryta mot våra rättsprinciper samt även inkräkta på de mänskliga rättigheterna och demokratiska grundprinciperna.

Naturskyddsföreningen i Motala
Styrelsen

#motala, #motala kommun, #lalandia, #riksdagen, #infrastrukturminiister, #bostadsminister

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.