Natura 2000 Kärsbyån

Naturskyddsföreningen Motala kan nu konstatera att fällning av träd i granntomt intill Natura 2000-området, Kärsbyån i Motala, skett med avverkning gjord under sensommaren 2016. Vi utgår ifrån att denna åtgärd är enligt nu gällande regler och detaljplanebestämmelser. Åtgärden innebär att ljuset ned mot Kärsbyån kraftigt förändras och med stor sannolikt kommer att påverka både harr och örings lek i ån negativt i ett område som skyddas enligt Natura 2000.

För det aktuella området fastställdes en byggnadsplan för fritidsbebyggelse 1959. Därefter har Motala kommun genomfört en ”Ändring av detaljplan Kärsby 1:7”, antagen 2013. Ändringen av detaljplanen bedömdes enligt planhandlingarna inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser och ansågs därför vara förenlig med bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. Någon skrivning beträffande skydd och eventuell påverkan av intilliggande Natura 2000-område finns inte i planhandlingarna.

Den 26 augusti lämnade Naturskyddsföreningen ett remissvar till Länsstyrelsen Östergötland angående Utvidgning av strandskyddsområden i Motala kommun, dnr. 511-4535-14 0583. I vårt remissvar föreslog vi bland annat följande komplettering:

Naturskyddsföreningen anser att Länsstyrelsens förslag ska kompletteras med en utvidgning av strandskyddet med 300 meter för landområdet Djurkälla, Kärsby och Bromma fram till Motala stads tätortsgräns (vid Midsommarvägen och E-luxområdets sydöstra gräns, vilket utgör tätortsgränsen för Motala), se vårt förslag enligt karta, bilaga 1.

Våra skäl för Naturskyddsföreningens förslag om utvidgning av strandskyddet till 300 meter för det föreslagna landområdet är att säkerställa strandskyddets syften att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet vid Vättern och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet i det föreslagna området. Ett beslut om utvidgning för området avser
• ett stärkt skydd för Natura 2000-området vid Kärsbyån,
• ett stärkt skydd av riksintresseområden som är relevanta för strandskyddet,
• ett stärkt skydd av ett välbesökt och uppskattat frilufts- och rekreationsområde som dessutom har utomordentligt goda förutsättningar att utvecklas och som annars riskerar att gå förlorade vid ytterligare exploatering och nybyggnation i området samt
• ett stärkt skydd av ett tätortsnära strövområde med ekologiskt känsliga områden, som inte omfattas av annat områdesskydd.” I efterföljande punkter utvidgade argumentationen för vi våra skäl till vårt förslag till komplettering av det utvidgade strandskyddet.

Viktigt att notera är att vi begärde ett stärkt skydd för Natura 2000-området vid Kärsbyån. I vårt remissvar anger vi ytterligare avsaknaden av arkeologiska undersökningar för av Motala kommun dispensgivet byggnation ca 50 meter norr upp i Kärsbyån, räknat från Natura 2000-områdets gräns. Här kan vi konstatera att den ”skog” på tomtmarken som låg närmast Kärsbyån blev avverkad. Här förändrades ljuset kraftigt för ån och enligt föreningen Motala Flugfiskare har inte öringen gått upp här och lekt sedan dess.

Enligt Fia Sundin, kommunekolog i Motala kommun,  har Länsstyrelsen ansvar för Natura 2000 och att statusen är gynnsam för avsett skydd.

Naturskyddsföreningen kan bra konstatera att Motala kommun har gjort en felaktig analys och bedömning av den ändring av detaljplanen som antogs 2013. Påverkan är påtagligt betydande på miljön och då i detta fall påtagligt negativ för Natura 2000-området intill aktuell tomt. Vi kan också konstatera att även Länsstyrelsen har missat grovt med att säkra en gynnsam status för aktuellt Natura 2000-område. Man hade kunnat besluta om strandskydd av området och även kunnat utöka det upp till 300 meter som Naturskyddsföreningen föreslagit för att stärka Natura 2000 skyddet och även riksintressen mm.

Frågan är nu hur Länsstyrelsen och ev. Motala kommun kommer att hantera det inträffade och uppfylla lagkraven som Miljöbalken stadgar att skydda Natura 2000-området? Vi hävdar fortfarande att strandskyddet måste utökas i aktuellt område som vi föreslagit. Vår argumentation är tillräcklig för detta och framgår av vårt remissvar. Vi föreslår också att nu gällande detaljplaner kompletteras med marklovsplikt på nedtagning av träd som en ny bestämmelse och att trädslag och diameter tas upp i denna bestämmelse efter lämplighet.

Några aktuella dokument:

Byggnadsplan fastställd 1959

Ändring av planbestämmelser for Bromma. Karsby, Djurkalla 1988-04-07

Del 1, Ändring av detaljplan, del av Kärsby 1:7, 2013-04-25

Del 2, Ändring av detaljplan, del av Kärsby 1:7, 2013-04-25

Del 3, Ändring av detaljplan, del av Kärsby 1:7, 2013-04-25

Naturskyddsföreningens remissvar till Länsstyrelsen 2014 angående utökat strandskydd

 

Del av gällande Byggnadsplan för fritidsbebyggelse 1959

Del av gällande Byggnadsplan för fritidsbebyggelse 1959

Natura 2000 i Kärsbyån. Det streckade gulgröna området är Natura 2000-område. Den blå linjen markerar detaljplanen och den röda fastigheterna.

Natura 2000 i Kärsbyån. Det streckade gulgröna området är Natura 2000-område. Den blå linjen markerar detaljplanen och den röda fastigheterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsindelningskarta 2 ur ändring av detaljplan Kärsby 1:7, antagen 2013

Fastighetsindelningskarta 2 ur ändring av detaljplan Kärsby 1:7, antagen 2013

 

Nedanstående bilder är tagna den 10 och 12 okt 2016 runt aktuell fastighet som gränsar mot Kärsbyån och Natura-2000 området. Bilderna tagna motsols fastigheten med start från vägen i norr.

Väg norr om aktuell fastighet och ned mot Kärsbyån

Väg norr om aktuell fastighet och ned mot Kärsbyån

2-img_5452s

4-img_5448s

7-img_5454s

8-img_5453s

11-img_5638s

12-img_5641s

13-img_5639s

18-img_5652s

24img_5649s

23-img_5648s

25-img_5651s

Nedanstående bilder är tagna den 29 nov 2016 norr om aktuell fastighet som gränsar mot Kärsbyån och Natura-2000 området. Tidigare byggnader är nu rivna och nya träd avverkade samt stubbar upptagna, fyllnadsmaterial utlagd för att jämna ut marken och för förberedelser för byggnation. .

img_6059ns

img_6065s

img_6068s

img_6070s

img_6074s