Bra Miljöval 2014

INNEHÅLL

Projektets upplägg

Under det s.k. supervalåret 2014 har Naturskyddsföreningen i Motala valt att driva projektet Bra Miljöval 2014. Projektets syfte är

  • att medvetandegöra och att få klimat- och miljönfrågorna att bli en väsentlig och naturlig del av Motalas utvecklingsplaner
  • att på kort sikt bli en av huvudfrågorna i valrörelsen
  • att på längre sikt få fler aktörer som arbetar med konkretiserade klimat- och milljömål

Projetet har valt att samverka med Studiefrämjandet för att främja lokalt demokrati- och folkbildningsarbete för att påverka samhället i natur- och miljöfrågor.
Vi har under våren försökt nå skolorna i Motala och har då tagits emot av Bona Folkhögskola och Platengymnasiet. Efter vår redogörelse för projektet har eleverna, tillika förstagångsväljare, fått ta fram egna personliga frågor inom klimat- och miljö att ställa till Motalas politiker.

En miljöenkät utarbetades tidig i projektet. Med ja och nejfrågor uppmanades de politiker som kandiderar i Motalas kommunalval 14 september 2014 att ge sin uppfattning i olika miljöfrågor. Eftersom endast ett politiskt parti, Folkpartiet, presenterade sina kandidater i kommunalvalet, tillskrev vi olika företrädare för respektive parti företrädd i Kommunstyrelsen, samt respektive partikansli för övriga, att hjälpa till med att distribuera enkäten. I informationen till partierna meddelade vi att enkäten skulle ses som personlig av respektive kandidat.

Samtidigt med att vi sände ut miljöenkäten, bjöd vi in till paneldebatt den 8 maj. Inbjudan, som upprepades och påmindes om vid olika tillfällen, besvarades positivt från samtliga politiska partier. Partierna ombads att kort redogöra för sina respektive miljöprogram, idéer och förslag i framtida miljöfrågor för Motala.

 

Miljöenkät

Miljöenkäten bestod av 21 ja- och nejfrågor inom områdena a) Klimat, energi och transporter, b) Natur och giftfri miljö, c) Styrning och strategi i miljöfrågor samt d) God bebyggd miljö och övriga miljöfrågor. Därefter lämnades ett utrymme för ”egna kommentarer” och slutligen en sista fråga: ”Vilken är den viktigaste miljöfrågan du personligen tänker driva och genomföra kommande mandastperiod”?
Resultatet kan du se i Sammanställning över enkätsvaren. Läs mer

Se även under pressreleaser nedan!

 

Paneldebatt

Den 8 maj 2014 hölls en paneldebatt i Carlsud Utbildningscenter. Samtliga politiska partier som suttit med i Kommunstyrelsen i Motala under någon eller båda senaste mandatperioderna var inbjudna. Samtliga partier hade tackat ja och deltog förutom SD som meddelat förhinder.

Peneldebatten hölls samman genom moderator P G Andersson.
Upplägget för debatten var följande:
1:a timmen ägnades åt att respektive politiskt parti fick en minut på sig att redogöra för sitt partis klimat- och miljöprogram inför kommande mandatperiod. Politikerna hade ombetts att göra en kort OH-presentation för att underlätta och snabba upp sin redogörelse.
Därefter ställdes frågor av moderatorn till politikerna utifrån svar från utsänd miljöenkät.
När 1:a timmen var till ände var det ”fruktpaus”.
2:a timmen ägnades en frågestund från närvarande förstagångsväljare och övriga allmänheten.

Ca 40 personer, varav antalet som företrädde Naturskyddsförbundet, politiska partier och moderator utgjorde 10 personer.

Se även infjudan till Paneldebatten! Läs mer

Pressreleaser och artiklar

Vi har sänt ut resultatet av vår enkätundersökning via en pressreleas.
Läs mer

Motala Vadstena Tidning skrev följande artikel om Paneldebatten: Sval debatt med miljöfokus.
Länk till artikeln i MVT