Förslaget till detaljplan för Gamla Motala Verkstad saknar miljökonsekvensbeskrivning!

IMG_1242

 

Naturskyddsföreningen i Motala har fått underrättelse om att förslaget till detaljplan över Gamla Motala Verkstad sänts till Kommunfullmäktige för antagandebeslut den 24 november 2013. Kommunen har inte beaktat våra synpunkter på att planen ska antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) vilket därmed kräver att en Miljökonsekvensberedning (MKB) upprättas och samråds över.

Stor mängd milljöföroreningar i strandskyddat område

På det aktuella gamla industriområdet finns en stor mängd förorenade massor beräknat till cirka 116000 ton med gifter som arsenik, bly, koppar, zink och nickel. Hela det aktuella industriområdet ligger på strandskyddat område och ligger i direktkontakt med Göta kanal, klassat Natura 2000-område, och i nära anslutning till Motala ström, som utgör vattentäkt för både Linköpings och Norrköping kommun. Motala ström rinner dessutom ut i Östersjön. Kommunen har genomfört s.k. fördjupad riskanalys där vi framfört kritik att det intilliggande Kanaljorden som ligger mot Motala ström inte ingått i undersökningen. I samrådsredogörelsen framgår att även Tuxedos MC kritiserat provtagningstekniken, riskbedömning av sediment och markmiljö m.m.  

Detaljplaneförslaget har anpassat markanvändningen till föroreningarna

Kommunen utgår i sina analyser av markföroreningarna från att planen ska klara en markanvändning som klassas som mindre känslig markanvändning (MKM). Man har därför satt upp restriktioner för hur många dagar personer bör vistas i området, eftersom det kan innebära hälsorisker att vistas i området. Barn och ungdomar under 18 kan vistas på området i 60 dagar per år, medan vuxna personer ska kunna vistas högst 200 dagar per år utan att bli drabbade av förhöjd hälsorisk.

I planarbetet har man noterat vikten av att man måste nå ut med information med de risker personer kan utsättas för, t.ex. då man ändrar luftflöden vid ombyggnad av befintliga byggnader. Vidare anges i detaljplanen att vid en eventuell olycka där kraftverksdammen vid Motala ström brister, kan det innebära att stora mängder vatten forsar in i norra delen av planområdet. Att kommunen inte finner att planer kan antas medföra betydande miljöpåverkan kan i detta sammanhang verka syniskt.  Planen utgår från att det är människan som ska anpassa sig till den gravt förorenade platsen i stället för tvärtom – att bygga markanvändningen på en giftsanerad miljö.

Nationella miljömål negligeras

Målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå dit har riksdagen i bred enighet fattat beslut om 16 nationella miljökvalitetsmål och antagit delmål och åtgärdsstrategier för hur målen ska nås. Att fastställa nuvarande förslag till detaljplan utan att den gamla industrimarken giftsaneras uppfylls bland annat inte följande fastställda nationella miljömål: En Giftfri miljö, en God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag (Motala ström, Boren, Östersjön m.fl. vattendrag).

Bedömning om planen ska kunna antas medföra betydande miljöpåverkan

I detaljplaneförslaget, som sänts till Kommunfullmäktige för antagande, anges att den sammantagna bedömningen är att planen ”varken bör medföra negativ påverkan på det berörda områdets miljövärden eller dess omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet.  Detaljplanen bedöms således inte medföra en betydande miljöpåverkan som föranleder en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser.” För att komma fram till en sådan ståndpunkt tycks man enbart utgå från miljöproblem som skapas genom ny verksamhet som planen skulle kunna antas medföra. Att man också ska beakta i vilken utsträckning planens föreslagna markanvändning innebär miljöproblem i befintlig miljö bortser man helt ifrån då man bedömer planens miljöpåverkan.  Hänsyn ska tas till föroreningar som härstammar från befintliga källor och som kan påverka planområdet och den markanvändning som detaljplanen medger. Miljöbalken 6;11, stadgar att ”när en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan”. Syftet med miljöbedömingen att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. ”Kan antas medföra” innebär att man ska ta hänsyn till försiktighetsprincipen! Detta innebär att man vidtar åtgärder för att förhindra skada trots att man är osäker på om skada kommer att inträffa, eller hur stor skadan kommer att bli. I miljöbalken kommer försiktighetsprincipen till uttryck i bl.a. 2 kap 3§ st. 2 där det föreskrivs att försiktighetsmått ska vidtas så fort det finns anledning att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada på människors hälsa eller miljö.

För att kunna förutsäga planens effekter måste man förutom information om planområdet även som minimikrav ha tillgång till information om områden runt om planområdet, då de miljöeffekter som ska bedömas inte är begränsade till planområdet. Hur påverkar t.ex. det aktuella industriområdet Motala ström?

Miljöproblem som verkar inskränkande eller på annat sätt påverkar planen ska även tas med i bedömningen över planens miljöpåverkan. Här utgör befintlig situation med mycket stor förorenad massa en väsentlig faktor och det är uppenbart att föreslagen markanvändning i detaljplanen inskränkts kraftigt till att endast tillåta användning som klassas som mindre känslig, s.k. MKM.  

Naturskyddsföreningen uppfattning är att detaljplanen ska antas medföra betydande miljöpåverkan:

Slutsatsen att detaljplanen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens bestämmelser är en djupt felaktig tolkning av begreppet betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund till brister i gjorda riskanalyser, industriområdets känsliga läge inom strandskyddat område och läge invid ett Natura 2000-område med riksintressen samt att flera nationella miljömål inte kommer att följas, föreligger starka kriterier att detaljplanen ska bedömas medföra betydande miljöpåverkan.  Lägger man sedan till försiktighetsprincipen är denna bedömning än mer självklar. Därmed ska en miljökonsekvensberedning genomföras, samverkas kring och presenteras som beslutsunderlag till kommunfullmäktige vid antagandet av detaljplanen.  Med andra ord måste Kommunfullmäktige återvisa förslaget för komplettering av en Miljökonsekvensbeskrivning.

Under fliken Debatter och Länkar – Remisser – Detaljplan Gamla Motala Verkstad finner du planer och övriga handlingar avseende Gamla Motala Verkstad. Klicka här!

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.