Öppet demokratisk samhälle

Den kommande mandatperioden 2022-2026 kommer att bli avgörande för Motalas möjligheter att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Inför kommunalvalet i Motala undersöker Naturskyddsföreningen i Motala de lokala partiernas hållning i några viktiga lokala frågor via en valårsenkät som sänts ut till samtliga partier representerade i Motala Kommunfullmäktige. Vi ser framförda frågor och svar […]

Läs mer

MVT. Båtens dag lockade många båtentusiaster.

I hamnen hade Naturskyddsföreningen i Motala slagit upp ett stånd, där man lät de små besökarna fiska skrot. ”Det är tänkt att vara lite pedagogiskt upplagt för att visa barnen att skräpet inte ska ligga i naturen, speciellt inte på Vätterns botten”, säger Karin Frisell från Naturskyddsföreningen. Varje barn bjöds även på kravmärkt naturgodis efter […]

Läs mer

Öppet brev angående konstgräsplan på Borens IF i Motala, #konstgräs

”Öppet brev” Till Kommunstyrelsen och ansvarig beslutsfattare i Motala kommun Vi har fått kännedom om att en konstgräsplan ska anläggas på Borens  IP, invid Boren. Vi saknar projektdokument och genomtänkt utredning rörande: ·   påverkan genom mikroplasters väg ut i vatten och luft ·   för naturen störande belysning på årstid då det normalt är mörkt här ·   ljud från […]

Läs mer

Svar till insändare ”När får brukningsvärd jordbruksmark bebyggas?

I Insändaren konstaterar att jordbruk är av nationell betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Detta behov kan inte tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  Enligt MB kan exploatering genomföras efter noggranna […]

Läs mer

Kretsmöte / Årsmöte 13 mars 2022

Välkomna till årets kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Motala! Mötesplats: Folketshus, Motala, Sjögatan 5 Tid: 13 mars 2022, kl. 15. Kom gärna lite innan så vi kan hålla tiderna Program 15:00-15:05 Kretsens ordförande hälsar välkommen 15:05-16:00 Ordinarie kretsstämma enligt dagordning 16:00-16:15 Smörgåstårta och kaffe/te (fika gör vi under föredraget 16:15-16:55 Motalaförebilden Mattias berättar om vad han […]

Läs mer

Granskningsyttrande över detaljplan Kantarellen 5

Den 14 februari 2022 lämnade Naturskyddsföreningen i Motala in sitt yttrande. Vårt yttrande avslutas enligt följande: Naturskyddsföreningen i Motala anser att Varamon som viktigt besöksmål och rekreationsområde ska bevaras långsiktigt hållbart, varför vi föreslår att föreslagen detaljplan som nu granskas kommer att avslås. Läs hela vårt yttrande i bifogas pdf-fil: Ytrrande detaljplan för Katarellen 5^J […]

Läs mer

Öppet brev till Riksdagens Civilutskott

Idag, 2021-01-22 har vi sätt följande öppna brev till Civilutskottet. Öppet brev till Riksdagens Civilutskott Värna vår rätt att överklaga! På regeringens hemsida går följande att läsa: ”Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en demokratisk rättsstat. Omvänt vet vi att demokratiska beslutsprocesser och en fungerande rättssäker stat förstärker skyddet för de […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Motalas yttrande över Översiktsplan 2040 Motala kommun

Föreningen har lämnat ett yttrande till kommunen angående Översiktsplanen 2040 – samrådsversionen. I det följande håller vi oss huvudsakligen till de områden som vi ser som mest angelägna och där vi är mest kritiska. Vi delar in vårt yttrande i följande punkter. Agenda 2030 och de globala målen Motala kommuns platsvarumärke Medborgardialogen 2017 Blå värden […]

Läs mer

Vi representerar vår gemensamma natur

Naturskyddsföreningen i Motalas debattinlägg i bl.a. Motala Vadstena Tidning idag I sitt svar på artikeln ”En farlig syn på demokratin” skriver kommunalrådet Annelie Almérus (M) och riksdagsman John Weinerhall (M) ”Att hävda att exempelvis Naturskyddsföreningen skulle representera allmänheten är däremot inte korrekt. Naturskyddsföreningen representerar sina medlemmar, inte allmänheten.” Detta skrivs utan citationstecken och kan då […]

Läs mer

Yttrande 31 augusti 2030 över planprogram Kärsby, Bromma och Djurkälla i Motala

1. Inledning Naturskyddsföreningen i Motala har tagit del av samrådshandlingar avseende planprogram Bromma, Kärsby och Djurkälla, Motala kommun. Vi har deltagit i samrådsmöte den 20 februari 2020. Vi vill lyfta fram våra synpunkter enligt nedanstående avsnitt. Avstå från bostadsexploatering i detta värdefulla landskap Ett motsägelsefullt syfte för planprogrammet Planprogrammets förslag till exploatering strider mot plan- […]

Läs mer